l DAĻA

Pakalpojumu sniegšanas noteikumos izmantotie jēdzieni

1. Izņemot gadījumus, kad skaidri noteikts citādi vai ja konteksts nosaka citādi, šeit nosauktie termini attiecas uz pašreizējiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem:
1.1. „Rimi” ir SIA „Rimi Latvia”, reģistrācijas numurs 40003053029, adrese: Augusta Deglava iela 161, Rīga, Latvija.
1.2. „Pakalpojuma sniegšanas noteikumi” vai „PSN” ir „Rimi” mobilās lietotnes pakalpojumu sniegšanas noteikumi (šis dokuments).
1.3. „Intelektuālā īpašuma tiesības” ir jebkuras un visas no turpmāk minētā: visi izgudrojumi (vai tie ir vai nav patentējami), komercnoslēpumi, lietderīgie modeļi, preču zīmes, licences, formulas, logotipi, domēnu nosaukumi, dizains, iepakojums, tehnikas, metodes, procesi, autortiesības, programmatūras tiesības, dati (neskatoties uz subjektu, kas to iesniedz), datu apkopojumi un datubāzes, reģistrētas vai nereģistrētas modeļa tiesības, ieskaitot tiesības grozīt un nodot tās pašas, kā arī jebkuras vai visas intelektuālā īpašuma tiesības saskaņā ar jebkuras jurisdikcijas normatīvajiem aktiem jebkur pasaulē.
1.4. „Rimi mobilā lietotne” ir mobilā lietotne, kas pieejama iOS lietotājiem un Android lietotājiem. 
1.5. „Lietotājs” ir „Rimi” mobilās lietotnes lietotājs.
1.6. „Pakalpojums” ir „Rimi” sniegtais elektroniskais pakalpojums, kā sīkāk paskaidrots III daļā.
1.7. „Mana Rimi programma” ir „Rimi” lojalitātes programma „Mans Rimi”.
1.8. „Atbalsta kontaktpersonas” ir attiecīgās valsts atbalsta kontaktinformācija:
Latvija
8 000 0180
info.lv@rimibaltic.com

1.9. „Trešās personas” ir visas fiziskās vai juridiskās personas, kas nav Rimi un Lietotājs.
2. Noteikumi, kas nav noteikti PSN, jāinterpretē saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un „Mans Rimi” programmas pakalpojuma sniegšanas noteikumiem.

Il DAĻA

Vispārīgie nosacījumi

3. PSN nodrošina Rimi mobilās lietotnes vispārējos lietošanas nosacījumus. PSN attiecas uz visiem Rimi mobilās lietotnes Lietotājiem, neatkarīgi no tā, vai Lietotājs ir vai nav reģistrēts kā Rimi mobilās lietotnes lietotājs.
4. Lai kļūtu par reģistrētu Rimi mobilās lietotnes lietotāju, ir jāreģistrējas „Mans Rimi” lojalitātes programmai saskaņā ar „Mans Rimi” lojalitātes programmas nosacījumiem.
5. Pirms uzsākt izmantot Rimi mobilo lietotni, Lietotājam ir jāizlasa PSN lietošanas noteikumi, tiem jāpiekrīt un jāņem tie vērā.
6. Lietotājam ir jābūt vismaz 18 gadus vecai fiziskai personai, kas ir pieņēmusi šos PSN, ļaujot Lietotājam izmantot Pakalpojumu privātiem un nekomerciāliem mērķiem. Izmantojot Rimi mobilo lietotni, Lietotājs apstiprina, ka viņš/viņa atbilst šajā dokumentā izklāstītajiem nosacījumiem. Lietotājs bez nosacījumiem atbrīvos Rimi no jebkādiem riskiem vai saistībām, ja Lietotājs daļēji vai pilnīgi neiepazīsies ar PSN, kaut arī viņam ir nodrošināta šāda iespēja.
7. Saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem informācija par alkoholiskajiem dzērieniem Rimi mobilajā lietotnē paredzēta personām, kas vecākas par 18 gadiem; tādēļ Lietotājam ir tiesības iepazīties ar iepriekšminēto informāciju, ja viņam vai viņai ir vairāk nekā 18 gadu. Apskatot informāciju par alkoholiskajiem dzērieniem, Lietotājs apstiprina, ka viņš vai viņa ir vecāka par 18 gadiem, un uzņemas pilnu atbildību par to.
8. Rimi patur tiesības mainīt PSN un/vai atsaukt Rimi mobilo lietotni. Šādas izmaiņas tiks publicētas Rimi mobilajā lietotnē 10 dienas pirms to stāšanās spēkā. Ja Pakalpojums tiek lietots arī pēc izmaiņu veikšanas PSN, tas nozīmē, ka Lietotājs ir piekritis izmaiņām.

III DAĻA

„Rimi” mobilās lietotnes pakalpojums

9. Rimi nenodrošina mobilos tālruņus vai citas ierīces, kas nepieciešamas Rimi mobilās lietotnes izmantošanai. Rimi mobilās lietotnes izmantošanai nepieciešams interneta pieslēgums un atbilstošs telekomunikāciju tīkls. Rimi nesedz telefona rēķinus vai citas izmaksas, kas var rasties, izmantojot Rimi mobilo lietotni. 
10. Šis Pakalpojums ir paredzēts, lai tā Lietotāji varētu tostarp, bet ne tikai, piekļūt informācijai par Rimi veikaliem un produktiem, personalizētajiem un vispārējiem piedāvājumiem, kā arī visa veida informācijai, kas attiecināma uz „Mans Rimi” programmu, veidot un dalīties ar preču sarakstu un iegūt norādes par tuvāko Rimi veikalu. Rimi pēc saviem ieskatiem var mainīt Pakalpojuma darbības jomu bez iepriekšēja brīdinājuma. 
11. Pakalpojums ir integrēts ar „Mans Rimi” programmu.
12. Lietotājs ir atbildīgs par jebkādām darbībām Lietotāja „Mans Rimi” kontā (tostarp, bet ne tikai, datu pārveidošanu, paziņojumu iestatījumu maiņu u. c.), kas veiktas, izmantojot Rimi mobilo lietotni.
13. Reģistrētiem Rimi mobilās lietotnes Lietotājiem ir aizliegts atklāt savas Rimi mobilās lietotnes piekļuves datus citām personām. Ja tiek izmantots reģistrēta Rimi mobilās lietotnes lietotāja profils, tiek uzskatīts, ka darbības šajā profilā ir veicis tā reģistrētais Lietotājs.
14. Lietotājs nedrīkst jebkādā veidā ļaunprātīgi izmantot Pakalpojumu, tostarp, bet ne tikai: nesankcionēta piekļuve informācijai, piekļuve informācijai, izmantojot nedokumentētas un/vai neskaidri atļautās metodes.

IV DAĻA

Pakalpojuma informācijas precizitāte 

15. Pakalpojumā pieejamā informācija tiek regulāri atjaunināta. Rimi var mainīt, atjaunināt vai noņemt Pakalpojumu vai jebkādu informāciju (tai skaitā trešo personu informāciju) bez iepriekšēja brīdinājuma. Rimi negarantē, ka Pakalpojums ir nepārtraukti pieejams, vai arī ikviena informācija ir pilnībā bez kļūdām.
16. Rimi neuzņemas nekādu atbildību par kļūdām, izlaistu vai maldinošu informāciju. Rimi neuzņemas nekādas garantijas saistībā ar jebkādu šādu informāciju.
17. Produktu attēli ir ilustratīvi, un faktiskais izskats var atšķirties. 

V DAĻA

Intelektuālā īpašuma tiesības

18. Nosaukums, jebkuras un visas tiesības, ieskaitot intelektuālā īpašuma tiesības, kas attiecas uz Rimi mobilo lietotņu, programmatūru, Pakalpojumu un Trešo personu informāciju un jebkādām izmaiņām, grozījumiem vai to atvasinājumiem, paliek Rimi un/vai tā licences devēju īpašumā.
19. Rimi un tā licences devēju nosaukumi, logotipi un visi ar tiem saistītie produktu nosaukumi un pakalpojumu nosaukumi, modeļu tiesības un tirdzniecības nosaukumi ir Rimi un/vai tā licences devēju īpašums. Visi citi nosaukumi, logotipi un visi ar tiem saistītie produktu nosaukumi un pakalpojumu nosaukumi, modeļu tiesības un tirdzniecības nosaukumi ir to attiecīgo tiesību turētāju īpašums.
20. Iesniedzot saturu, izmantojot Rimi mobilo lietotni, Lietotājs piešķir Rimi ne-ekskluzīvas neierobežotas tiesības izmantot iesniegto saturu, lai sniegtu, uzturētu un uzlabotu Pakalpojumu un citus Rimi pakalpojumus bez papildu piekrišanas, brīdinājuma un/vai kompensāciju Lietotājam vai citām pusēm.

VI DAĻA

Noslēguma noteikumi

21. Lietotājam jāizmanto atbalsta kontaktpersonas, lai sazinātos ar Rimi par Rimi mobilo lietotni.
22. Rimi mobilās lietotnes PSN tiek pārvaldīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Jebkādu strīdu risināšanā iesaistās tikai Latvijas Republikas tiesas.