RIMI LOJALITĀTES PROGRAMMAS „MANS RIMI” NOTEIKUMI

Spēkā no 2018. gada 1. februāra

1. Noteikumos lietotie jēdzieni

1.1. Rimi – SIA „Rimi Latvia”, reģ. Nr. 40003053029.

1.2. Programma – SIA „Rimi Latvia” īstenotā lojalitātes programma „Mans Rimi”.

1.3. Klienta karte– Rimi klientam izdotā klienta karte „Mans Rimi”, kas nodrošina dalību Programmā. Programmas dalībnieks Klienta karti var izmantot uzkrājot un izmantojot uzkrāto Mans Rimi naudu, kā arī izmantot citas Programmas sniegtās priekšrocības.

1.4. Programmas vietne – Rimi interneta vietne, kas atrodas interneta adresē www.mansrimi.lv un ir paredzēta lietošanai Programmas dalībniekiem un viņu informēšanai.

1.5. Rimi aplikācija - bezmaksas Rimi aplikācija viedtālrunim un datoram, kas izveidota lietotāja ērtībām, lai apskatītu Rimi veikalu sortimentu, veidotu iepirkumu sarakstu, apskatītu receptes, piedāvājumus, kā arī savu Klienta kartes informāciju un vēl vairāk. Aplikācija viedtālrunim ir pieejama bez maksas vienā no aplikāciju lejupielādes platformām App Store un Google Play. Aplikācijas datora versija ir pieejama bez maksas interneta vietnē: app.rimi.lv.

1.6. Rimi kiosks– elektroniska ierīce, kas ir pieejama ikvienā Rimi veikalā un ir izvietota netālu no ieejas vārtiem.

1.7. Mans Rimi nauda –atlaide, kas tiek uzkrāta kā Mans Rimi nauda.

1.8. Rimi personu grupa –Programmas dalībnieku grupa, kurā apvienojoties, dalībnieki var kopīgi izmantot Programmas sniegtās priekšrocības.

1.9. Programmas dalībnieks – Rimi klients, kuram Rimi, ir nodevis lietošanā Klienta karti.

1.10. Partneris – Rimi sadarbības partneris, kas Programmas ietvaros sadarbojas ar Rimi un piedāvā dažādas priekšrocības Programmas dalībniekiem. Partneru saraksts un priekšrocības tiek publicētas Programmas vietnē un Rimi kioskā.

1.11. Klientu serviss – Rimi atbalsta un informācijas dienests. Darba laiks: darba dienās no 9:00 līdz 18:00. Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80000180. E-pasts: info.lv@rimibaltic.com.

1.12. Personalizētie piedāvājumi – īpaši atlasīti piedāvājumi Programmas dalībniekiem, kas apskatāmi Rimi kioskā vai Programmas vietnē.

Noteikumos neatrunātie jēdzieni tiek izmantoti saskaņā ar attiecīgo normatīvo aktu regulējumu.

2. Vispārējie noteikumi

2.1. Programma un šie noteikumi stājas spēkā 2011.gada 11.janvārī visos Rimi veikalos, kas atrodas Latvijas Republikas teritorijā.

2.2. Rimi patur tiesības veikt izmaiņas Programmas noteikumos un/vai atcelt Programmu. Par Programmas atcelšanu Rimi informē, paziņojot Programmas vietnē, Rimi kioskā un Rimi aplikācijā un/vai izvietojot informāciju Rimi veikalos, ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas iepriekš.

3. Klienta kartes izsniegšanas un lietošanas noteikumi.

3.1. Par Programmas dalībnieku var kļūt un visas Programmas piedāvātās priekšrocības var izmantot 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu sasniegusi persona, kura ir saņēmusi lietošanā Klienta karti un reģistrējusi to Programmas vietnē vai Rimi kioskā. Ar nereģistrētu Klienta karti Programmas dalībnieks var tikai uzkrāt Mans Rimi naudu, bet nevar uzkrāto Mans Rimi naudu izmantot vai saņemt citas Programmas piedāvātās priekšrocības.

3.2. 18 (astoņpadsmit) gadus vecumu sasniegusi persona var saņemt lietošanā Klienta karti, iegādājoties to Rimi veikalā vai saņemt par brīvu īpašos akciju periodos. Pēc Klienta kartes saņemšanas tā ir jāreģistrē Programmas vietnē vai Rimi kioskā. (Ja kāda no ievadītās obligāti norādāmās informācijas sakritīs ar iepriekš kādā citā Klientu kartē norādītu informāciju, sistēma uzrādīs paziņojumu, ka Klienta karti nav izdevies reģistrēt un ka Programmas dalībniekam ir jāsazinās ar Klientu servisu. Ja Programmas dalībnieks nevar aizpildīt kādu no obligāti prasītajiem laukiem, lai veiksmīgi pabeigtu reģistrēšanas procesu, Programmas dalībniekam jāsazinās ar Klientu servisu).

3.3. Klienta kartei var pieteikties tikai fiziskas personas. Juridiskām personām Klienta karte netiek izsniegta. Pārkāpumu gadījumā Rimi patur tiesības uz laiku bloķēt Klientu karti līdz informācijas noskaidrošanai.

3.4. Uz vienas personas vārda var tikt reģistrēta 1 (viena) Klienta karte. Klienta karte ir personīga, un to var izmantot tikai tā persona, uz kuras vārda Klienta karte ir reģistrēta.

3.5. Klienta kartes izsniegšanas maksa tiek noteikta 1 EUR (viens eiro). Maksa par Klienta kartes izsniegšanu var tikt mainīta pēc Rimi lēmuma, par to informējot Programmas vietnē, Rimi kioskā, Rimi aplikācijā un/vai izvietojot informāciju Rimi veikalos.

3.6. Programmas dalībniekam ir pienākums saudzīgi lietot un uzglabāt Klienta karti, tai skaitā, pasargāt to no augstas temperatūras, elektromagnētiskās iedarbības un mehāniskiem bojājumiem, kā arī turēt atsevišķi no mobiliem telefoniem, atslēgām, šķiltavām, sabiedriskā transporta elektroniskās viedkartes.

3.7. Ja Klienta karte netiek izmantota 1 (vienu) gadu vai ilgāk, tiek uzskatīts, ka Klienta karte netiek lietota. Rimi vienpusējā kārtā bloķē šādu Klienta karti un dzēš Programmas dalībnieka sniegtos personas datus no datu bāzes.

4. Mans Rimi naudas uzkrāšanas un norēķināšanās noteikumi

4.1. Programmas dalībnieks, veicot pirkumus Rimi veikalos un norēķināšanās brīdī, iesniedzot kasierim Klienta karti, saņem atlaidi, kas tiek uzkrāta kā Mans Rimi nauda – 1% (viena) procenta apmērā no pirkumu summas. Programmas dalībnieks, veicot darījumus ar Partneri un izmantojot Klienta karti, papildina Mans Rimi naudas uzkrājumu apmērā, kāds norādīts Programmas vietnē un Rimi kioskā pie attiecīgā Partnera piedāvājuma. Uzkrāto Mans Rimi naudas apjomu Programmas dalībnieks var pārbaudīt pirkuma čekā, Programmas vietnē un Rimi kioskā.

4.2. Mans Rimi naudas krāšana Klienta kartē sākas tikai tajā gadījumā, kad Programmas dalībnieks vienā pirkuma reizē iegādājas preci vai preces, kuru kopējā vērtība ir ne mazāka kā 0,50 EUR (piecdesmit eiro centi).

4.3. Viena Mans Rimi naudas vērtība tiek pielīdzināta 0,01 EUR (vienam eiro centam).

4.4. Klienta karti var izmantot kā maksājuma līdzekli tikai Rimi veikalos un tikai tajos gadījumos, kad Programmas dalībnieks vēlas segt līdz 99% no nākamā pirkuma summas ar uzkrāto Mans Rimi naudu. Programmas dalībnieks ar uzkrāto Mans Rimi naudu var norēķināties, informējot par to Rimi veikala kasieri pirms samaksas veikšanas.

4.5. Programmas dalībnieks uzkrāto Mans Rimi naudu var izmantot labdarības mērķiem, to ziedojot Programmas vietnē vai Rimi kioskā.

4.6. Rimi saglabā tiesības noteikt dažādus atlaides apjomus vai arī anulēt tos, informējot par šīm izmaiņām Programmas vietnē, Rimi kioskā un Rimi aplikācijā un/vai Rimi veikalos.

4.7. Mans Rimi nauda netiek piešķirta un ar to nevar norēķināties par:

4.7.1. trešo personu sniedzamiem pakalpojumiem (priekšapmaksas karšu papildināšana, apdrošināšanas pakalpojumi, elektroniskās biļetes, loterijas biļetes, iepērkamo un apmaināmo taru utt.).

4.7.2. Rimi dāvanu kartes pirkumu.

4.7.3. Alkoholiskajiem dzērieniem.

4.7.4. Tabakas izstrādājumiem.

4.8. Veicot pirkumu un izmantojot Rimi dāvanu karti, Mans Rimi naudas uzkrājums veidojas pēc šo noteikumu 4.1.punktā minētās shēmas.

4.9. Klienta kartē uzkrātās Mans Rimi naudas derīguma termiņš ir 1 (viens) gads no tās saņemšanas dienas. Mans Rimi nauda, kas tiek uzkrāta pirmā, norēķināšanās brīdī arī tiek pirmā izmantota.

4.10. Gadījumos, kad Programmas dalībniekam tiek atmaksāta nauda par preci, kura nopirkta, iesniedzot kasierim Klienta karti, Programmas dalībniekam tiek atmaksāta preces vērtība, kas uzrādīta pirkuma čekā. Ja precei tās iegādes dienā bija noteikta atlaide, bet naudas atmaksas dienā kases sistēmā uzrādās preces standarta cena, tad Programmas dalībniekam tiek atmaksāta par preci reāli samaksātā nauda summa, nevis preces standarta cena. Saņemtā Mans Rimi nauda netiek dzēsta, tā saglabājas Mans Rimi naudas uzkrājuma konta bilancē. Ja norēķiniem par šo pirkumu daļēji vai līdz pat 99% tika izmantota uzkrātā Mans Rimi nauda – tā netiek atgriezta Klienta kartē. Šādā gadījumā preces vērtība tiek atgriezta skaidrā naudā.

4.11. Latvijā izsniegtā Klienta karte var tikt lietota arī Igaunijā un Lietuvā. Veicot pirkumus šajās valstīs, nopelnītā Mans Rimi nauda var tikt izmantota tikai valstī, kurā tā saņemta.

5. Klienta kartes nozaudēšana vai sabojāšana

5.1. Klienta kartes nozaudēšanas gadījumā Programmas dalībnieka pienākums ir nekavējoties par to paziņot Klientu servisam.

5.2. Pēc paziņojuma saņemšanas, nozaudētā Klienta karte tiks bloķēta paziņojuma saņemšanas dienā, ja paziņojums ir saņemts darba dienā līdz 18:00. Ja paziņojums saņemts darba dienā pēc 18:00 vai brīvdienā, Klienta karte tiks bloķēta nākamajā darba dienā.

5.3. Programmas dalībnieks var pieteikties jaunai Klienta kartei saskaņā ar šo noteikumu 3.2.punktā noteikto kārtību. Reģistrējot Klienta karti, Programmas dalībniekam ir jānorāda tā pati informācija, kas tika norādīta iepriekšējai Klienta kartei. Ja ievadītā obligāti norādāmā informācija sakritīs ar iepriekšējā Klienta kartē norādītu informāciju, sistēma automātiski piedāvās iespēju mainīt iepriekšējo Klienta karti ar jaunu. Programmas dalībniekam izvēloties opciju mainīt Klienta karti, sistēma automātiski nosūtīs sms kodu uz mobilā telefona numuru, kas tika norādīts reģistrēšanās procesā. Ievadot saņemto kodu, Programmas dalībnieks veiksmīgi pabeigs Klienta kartes apmaiņas procesu un naudas uzkrājums no nozaudētās/bojātās Klienta kartes tiks automātiski pārnests uz jauno Klienta karti. Ja Programmas dalībniekam nav sava mobilā telefona numura, lai veiksmīgi pabeigtu Klienta kartes apmaiņas procesu, Programmas dalībniekam jāsazinās ar Klientu servisu.

5.4. Bojātas Klienta kartes gadījumā un gadījumos, kad uzrādās paziņojums „Bojāta karte”, Programmas dalībniekam jāvēršas kādā no Rimi veikaliem, jāinformē personāls par to un jānodod bojātā Klienta karte. Jaunai Klienta kartei Programmas dalībnieks var pieteikties šo noteikumu 5.3.punktā norādītajā kārtībā.

5.5. Klienta kartes nozaudēšanas gadījumā un gadījumos, kad Klienta kartei tiek konstatēti bojājumi nepareizas lietošanas rezultātā (skrāpējumi, griezumi u.c.), jaunas Klienta kartes izsniegšanas maksa ir 1,00 EUR (viens eiro). Gadījumos, kad Klienta karte ir nolietojusies, taču tā ir lietota saudzīgi un netiek konstatēti ārēji redzami bojājumi, Klienta kartes apmaiņa ir par brīvu.

5.6. Ja Programmas dalībnieks kartes nozaudēšanas gadījumā savlaicīgi nav par to informējis Rimi, tad Rimi neuzņemas atbildību par Mans Rimi naudas uzkrājuma izmantošanu līdz brīdim, kad no Programmas dalībnieka ir saņemta informācija par Klienta kartes nozaudēšanu.

5.7. Pēc Mans Rimi naudas uzkrājuma pārnešanas, nozaudētā/bojātā Klienta karte nav atjaunojama.

6. Rimi personu grupa

6.1. Programmas vietnē Programmas dalībniekiem ir iespēja izveidot Rimi personu grupu.

6.2. Rimi personu grupas dalībnieku skaits nevar pārsniegt 5 (piecas) personas. Viens Programmas dalībnieks var būt tikai vienas Rimi personu grupas dalībnieks.

6.3. Programmas dalībnieks, kurš uzsāk veidot Rimi personu grupu, automātiski kļūst par šīs Rimi personas grupas administratoru un ir tiesīgs pieaicināt savā izveidotajā Rimi personu grupā arī citus Programmas dalībniekus.

6.4. Uzaicināšana pievienoties Rimi personu grupai notiek uz savstarpējas mutiskas vienošanās pamata.

6.5. Tikai Rimi personu grupas administratoram ir tiesības no Rimi personu grupas izdzēst kādu no Programmas dalībniekiem.

6.6. Programmas dalībniekiem, kuri šajos noteikumos aprakstītajā kārtībā kļūst par Rimi personu grupas dalībniekiem, ir tiesības kopīgi izmantot Programmas sniegtās priekšrocības.

6.7. Rimi personu grupas dalībnieki Mans Rimi naudu uzkrāj kopīgi, un katrs no viņiem var uzkrāto Mans Rimi naudu izmantot. Rimi personu grupas izjukšanas gadījumā, uzkrātā Mans Rimi nauda starp Rimi personu grupas dalībniekiem tiek sadalīta proporcionāli.

7. Programmas priekšrocības

7.1. Dalība Programmā tās dalībniekam nodrošina šādas priekšrocības:

7.1.1. Katru akcijas periodu īpašie piedāvājumi Programmas dalībniekiem;

7.1.2. Personalizētie piedāvājumi, kas apskatāmi Programmas dalībnieka profilā Rimi kioskā vai Programmas vietnē. Lai izmantotu šos piedāvājumus, tos nepieciešams aktivizēt Rimi kioskā, Programmas vietnē, vai spiežot uz apstiprinājuma saites Rimi sūtītajos jaunumos e-pastā;

7.1.3. Katru reizi iepērkoties Rimi veikalos un, iesniedzot kasierim Klienta karti, Programmas dalībnieks saņem atlaidi 1% apmērā no pirkuma summas, kas tiek uzkrāta kā Mans Rimi nauda;

7.1.4. Ar uzkrāto Mans Rimi naudu Programmas dalībnieks var norēķināties Rimi veikalos līdz pat 99% no pirkuma summas;

7.1.5. Iespēja izmantot Partneru piedāvātās priekšrocības.

7.2. Programmas dalībnieks var izmantot citas Programmas priekšrocības, par kurām Rimi informē Rimi veikalos, Programmas vietnē, Rimi kioskā, Rimi aplikācijā, Rimi mārketinga materiālos, reklāmās un paziņojumos, kā arī Programmas dalībnieka izvēlētajos kanālos.

7.3. Ja Programmas dalībnieks konstatē, ka nevar izmantot kādu no Programmas priekšrocībām, viņam jāsazinās ar Klientu servisu.

8. Nobeiguma noteikumi

8.1. Klienta karte var tikt izsniegta par brīvu gadījumos, kad notiek īpašas akcijas un uz noteikto akcijas laiku ir mainīti Klienta kartes izsniegšanas maksas noteikumi, par to informējot Programmas vietnē, Rimi kioskā, Rimi aplikācijā un/vai Rimi veikalos.

8.2. Reģistrācijas procesā norādīto informāciju Programmas dalībnieks var patstāvīgi nomainīt Programmas vietnē, Rimi kioskā un Rimi aplikācijā, izņemot vārdu, dzimšanas datumu, mobilā telefona numuru un e-pastu. Ja izmaiņas veicamas Programmas dalībnieka vārdā, dzimšanas datumā, mobilā telefona numurā vai e-pastā, par to nepieciešams paziņot Klientu servisam.

8.3. Dalība Programmā var tikt pārtraukta pēc Programmas dalībnieka un/vai Rimi iniciatīvas:

8.3.1. pēc Programmas dalībnieka iniciatīvas:

8.3.1.1. iesniedzot atteikumu atļaut sniegto personas datu apstrādi (nosūtot attiecīgu iesniegumu uz adresi A.Deglava ielā 161, Rīgā, vai uz e-pastu: info.lv@rimibaltic.com vai uz RimiDPO@rimibaltic.com);

8.3.1.2. vēršoties pie Rimi (nosūtot attiecīgu iesniegumu uz adresi A.Deglava ielā 161, Rīgā, vai uz e-pastu: info.lv@rimibaltic.com), kā arī zvanot Klientu servisam.

8.3.2. pēc Rimi iniciatīvas, ievietojot informāciju par Programmas pārtraukšanu Programmas vietnē, Rimi kioskā un Rimi aplikācijā un/vai Rimi veikalos ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas iepriekš.

8.4. Pēc Programmas pārtraukšanas Klienta kartes automātiski tiek bloķētas un Programmas dalībnieku sniegtie personas dati no datu bāzes tiek dzēsti. Nobloķētā Klienta karte ir jānodod iznīcināšanai jebkurā Rimi veikalā Latvijas Republikas teritorijā vai jāiznīcina pašam.

8.5. Ar personu datu apstrādes noteikumiem iespējams iepazīties www.rimi.lv.

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Dati palīdz piedāvāt Jums piemērotu saturu un reklāmas.