MANS RIMI LOJALITĀTES PROGRAMMAS

NOTEIKUMI

1. DEFINĪCIJAS

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

3. PROGRAMMAS PRIEKŠROCĪBAS

3.1. Personalizētie piedāvājumi un personalizētie ieteikumi

3.2. “Mans Rimi” nauda

3.3. “Mans Rimi” personu grupa

3.4. Dzimšanas un vārda dienas piedāvājumi

3.5. Partneru piedāvājumi

3.6. Speciālas spēles un loterijas

3.7. Kartes izmantošanas statistikas pārskats

3.8. Digitālās uzlīmes

3.9. Būt informētam

3.10. Papildu priekšrocības, kas pieejamas Latvijā

3.11. Paš­apkalpošanās skeneru risinājums

3.12. Citas priekšrocības

4. DALĪBA PROGRAMMĀ

4.1. Reģistrācija

4.2. Izmaiņas datos, kas norādīti reģistrācijas laikā

4.3. Kiosks

4.4. Profils

4.5. Mobilā aplikācija

4.6. Klientu apkalpošanas centrs

4.7. Kartes nozaudēšana vai sabojāšana

4.8. Kartes aizvietošana

4.9. Dalības pārtraukšana Programmā

5. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6. NOSLĒGUMA NOSACĪJUMI

 

1. DEFINĪCIJAS

1.1. RIMI – SIA “RIMI LATVIA”, reģistrācijas Nr. 40003053029, juridiskā adrese: A. Deglava iela 161, Rīga, LV-1021

1.2. Programma – “Mans Rimi” lojalitātes programma, kuru RIMI piedāvā saviem klientiem.

1.3. Noteikumi – šis dokuments. Noteikumi nosaka tiesības, pienākumus un citus noteikumus, kas saistīti ar Programmu.

1.4. Dalībnieks – RIMI klients, kas piedalās Programmā saskaņā ar šiem Noteikumiem.

1.5. Karte – Dalībniekiem izsniegtā fiziskā vai virtuālā “Mans Rimi” karte, kas nodrošina dalību Programmā un Programmas sniegto priekšrocību izmantošanu.

1.6. Programmas mājaslapa – RIMI tīmekļa vietne, kas veltīta Programmai un atrodas tīmekļa adresē rimi.lv/mans-rimi/mans-rimi-kartes-prieksrocibas

1.7. Profils – Dalībnieka konts Programmas mājaslapā.

1.8. Kiosks – elektroniska iekārta, kas pieejama lielākajā daļā RIMI veikalu, galvenokārt novietota blakus ieejas vārtiem.

1.9. Mobilā aplikācija – bezmaksas mobilā lietotne, kas izveidota, lai sniegtu ērtāku un vienkāršāku iepirkšanās pieredzi. Aplikācija pieejama aplikāciju lejupielādes platformās kā App Store un Google play store.

1.10. Partneris – RIMI sadarbības partneris, kurš Programmas ietvaros sadarbojas ar RIMI un piedāvā Dalībniekiem dažādas priekšrocības.

1.11. Privātuma Politika – informācija par Dalībnieka personas datu apstrādi. Privātuma politika pieejama Programmas mājaslapā un kioskā.

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Šie Noteikumi veido līgumu starp RIMI un Dalībnieku par personalizētiem piedāvājumiem, ieskaitot personalizētos ieteikumus, un citām priekšrocībām, kuras RIMI apņemas sniegt Dalībniekam, un Dalībniekam ir tiesības saņemt saskaņā ar šiem Noteikumiem.

2.2. Šie Noteikumi un nosacījumi veido līgumu, kas ir atsevišķs no citiem darījumiem, kas var būt noslēgti starp RIMI un Dalībnieku, ieskaitot, bet ne tikai, Dalībnieka pirkumus RIMI veikalos

2.3. Šie Noteikumi nosaka galvenās pušu tiesības un pienākumus, un citus saistītus noteikumus. Uzsākot dalību Programmā, RIMI klients noslēdz līgumu ar RIMI saskaņā ar šiem Noteikumiem. Pirms dalības uzsākšanas Programmā, RIMI klients tiek iepazīstināts ar Noteikumiem, Dalībniekam ir brīva izvēle tiem piekrist vai nepiekrist.

2.4. Lai gan saskaņā ar šiem Noteikumiem Dalībniekam tiek sniegtas vairākas priekšrocības, galvenā priekšrocība ir “Personalizētie piedāvājumi un personalizētie ieteikumi”. Tādēļ šo Noteikumu būtība un galvenais mērķis ir personalizēto piedāvājumu  un personalizēto ieteikumu nodrošināšana Dalībniekam.

2.5. Lai varētu izpildīt šos Noteikumus, RIMI ir nepieciešams profilēt Dalībnieku, t. i., automatizētā veidā apstrādāt Dalībnieka personas datus un izmantot tos, lai izvērtētu noteiktus personiskus aspektus, kas saistīti ar Dalībnieku, kā turpmāk noteikts šajos Noteikumos un Privātuma politikā.

2.6. RIMI ir tiesības gan mainīt šos Noteikumus, gan arī pilnībā vai daļēji pārtraukt Programmu. RIMI paziņos par izmaiņām vai Programmas pārtraukšanu Programmas mājaslapā un (vai) Kioskā, un (vai) RIMI veikalos, un (vai) Mobilajā aplikācijā un (vai) e-pasta formā katram Dalībniekam.

2.7. Privātuma politika veido neatņemamu šo Noteikumu daļu un par to RIMI klients tiek informēts pirms dalības uzsākšanas Programmā. Dalībnieka dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu šo Noteikumu izpildi. Uzsākot dalību Programmā, Dalībnieks apliecina, ka viņš/viņa ir iepazinies/-usies ar Privātuma politiku.

3. PROGRAMMAS PRIEKŠROCĪBAS

RIMI sniedz Programmas Dalībniekam šādas priekšrocības:

3.1. Personalizētie piedāvājumi un personalizētie ieteikumi

a. Kas tie ir?

Personalizētie piedāvājumi un personalizētie ieteikumi ir galvenā Programmas priekšrocība. Personalizētie piedāvājumi ir galvenais iemesls šīs Programmas pastāvēšanai.

Personalizētie piedāvājumi un personalizētie ieteikumi ir individualizēti piedāvājumi, kas pieejami Dalībniekam balstoties uz viņa/viņas sniegtajiem datiem un kurus Rimi iegūst no Dalībnieka uzvedības (piemēram, pirkumu vēsture, vietas, kur tika izmantota Karte utt.).

Personalizēto piedāvājumu ietvaros Dalībniekam tiek piedāvāta atlaide konkrētai precei vai preču grupai, kas tiek pārdotas RIMI veikalos. Ar Personalizētajiem ieteikumiem Dalībniekam tiek atgādināts un piedāvāts izmantot citas pieejamās Programmas priekšrocības.

b. Kā tie darbojas?

Personalizēto piedāvājumu personalizēto ieteikumu biežumu nosaka RIMI. Piedāvājums var laiku pa laikam mainīties. Piemēram, personalizētie piedāvājumi var mainīties katru otrdienu un var būt derīgi līdz nākamajai pirmdienai.

Aktuālos personalizētos piedāvājumus un personalizētos ieteikumus Dalībnieks var apskatīties savā Profilā – mansrimi.lv, Mobilajā aplikācijā, Rimi kioskā un citos kanālos, ieskaitot par tiem saņemto informāciju e-pastā. 

Ja Dalībnieks vēlas, viņš/viņa var saņemt informāciju par Personalizētiem piedāvājumiem un personalizētiem ieteikumiem e-pastā. Tādā gadījumā Dalībniekam ir jāizsaka vēlme saņemt aktuālos piedāvājumus e-pastā savā Profilā mansrimi.lv, Rimi Kioskā vai Mobilajā aplikācijā (sadaļā “Saziņa ar Rimi”).

Lai varētu izmantot personalizētos piedāvājumus, Dalībniekam katru nedēļu jāaktivizē personalizētie piedāvājumi kādā no šādiem veidiem:

a. jānovelk Karte Kioskā kādā no RIMI veikaliem;
b. jāatver personalizēto piedāvājumu sadaļa Mobilā aplikācija;
c. jāatver personalizētie piedāvājumi savā e-pastā;

d. jāatver personalizētie piedāvājumi savā Profilā.

3.2. “Mans Rimi” nauda

a. Kas tie ir?

“Mans Rimi” nauda ir atlaide, kuru Dalībnieks, veicot pirkumus, uzkrāj savā Kartē, ar nosacījumu, ka viņš/viņa ir izmantojis savu Karti konkrētā pirkuma laikā, novelkot to pie samaksas veikšanas.

b. Kā Dalībnieks var uzkrāt “Mans Rimi” naudu?

Par katru pirkumu Dalībnieks iegūst “Mans Rimi” naudas vienības, kuru vērtība atbilst 1% no pirkuma summas. Vienas “Mans Rimi” naudas vienības vērtība atbilst 0,01 EUR (viens eiro cents).

 “Mans Rimi” naudu var iegūt tikai gadījumā, ja kopējā iegādāto preču vērtība vienā pirkumā nav mazāka par 0,50 EUR (piecdesmit eiro centiem). Ja pirkuma vērtība ir mazāka, tad Dalībnieks nesaņem “Mans Rimi” naudu par attiecīgo pirkumu.

Dalībnieks var iegūt “Mans Rimi” naudu arī, iegādājoties preces/pakalpojumus pie Partneriem, ja Dalībnieks ir uzrādījis savu Karti Partnera pārstāvjiem pirkuma brīdī. Šādā veidā iegūstamais “Mans Rimi” naudas apmērs norādīts Profilā, Kioskā un citos kanālos (konkrētā Partnera piedāvājuma aprakstā).

Dalībnieks nesaņem “Mans Rimi” naudu, ja viņš/viņa pirkuma brīdī nav reģistrējis derīgu “Mans Rimi” Karti.

Dalībnieks nesaņem “Mans Rimi” naudu, iegādājoties RIMI dāvanu kartes, alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus vai iegādājoties trešo pušu pakalpojumus (piemēram, biļetes, priekšapmaksas kartes, loterijas biļetes), kas pieejami RIMI veikalos.

Informāciju par saņemto un uzkrāto “Mans Rimi” naudas apmēru Dalībnieks var redzēt pirkuma čekā, pašapkalpošanās kases ekrāna pirkuma brīdī, savā Profilā, Mobilajā aplikācijā, Kioskā un citos kanālos.

c. Kā Dalībnieks var izmantot “Mans Rimi” naudu?

Dalībnieks var izmantot “Mans Rimi” naudu, lai norēķinātos par pirkumiem RIMI veikalos. “Mans Rimi” naudu var izmantot, lai segtu pirkuma vērtību, kas atbilst “Mans Rimi” naudas apmēram uz Kartes, ievērojot turpmāk norādītos ierobežojumus.

Neatkarīgi no uzkrātā “Mans Rimi” naudas apmēra uz Kartes, Dalībnieks var nosegt līdz 99% no pirkuma summas. Lai izmantotu “Mans Rimi” naudu, Dalībniekam pirms maksājuma veikšanas ir jāinformē RIMI veikala kasieris vai jāizvēlas šāda opcija pašapkalpošanās kasē, veicot maksājumu.

Dalībnieks var izmantot “Mans Rimi” naudu labdarības mērķiem, ziedojot to Profilā vai Kioskā tiem labdarības projektiem, kas tur ir norādīti. Ziedojumi tiek pārskaitīti no Dalībnieka konta katra mēneša pēdējā dienā plkst. 23.59, Dalībnieka iepriekš izvēlētajā apmērā. Dalībnieks jebkurā laikā pirms ziedojuma pārskaitīšanas no tā konta var mainīt uzstādījumus un apmēru, kas tiek ziedots.

Dalībnieks nevar izmantot “Mans Rimi” naudu, lai iegādātos RIMI dāvanu kartes, alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus vai trešo pušu pakalpojumus (piemēram, biļetes, priekšapmaksas kartes, loterijas biļetes), kas pieejami RIMI veikalos.

“Mans Rimi” nauda ir derīga 1 (vienu) gadu no dienas, kad tā saņemta Kartē. Tā “Mans Rimi” nauda, kas saņemta vispirms, būs tā, kuru izmantos brīdī, kad “Mans Rimi” nauda tiks izvēlēta kā maksājuma veids.

d. “Mans Rimi” nauda, kas uzkrāta citās valstīs

Dalībnieks var izmantot Karti ne tikai valstī, kurā tā izdota, bet arī citās Baltijas valstīs, un uzkrāt “Mans Rimi” naudu par pirkumiem, kas veikti šajās valstīs. Tomēr “Mans Rimi” naudu var izmantot tikai tajā valstī, kurā tā uzkrāta, piemēram, “Mans Rimi” nauda, kas saņemta par pirkumiem, kuri veikti Lietuvā, var tikt izmantota Lietuvā.

3.3. “Mans Rimi” personu grupa

a. Definīcija

Dalībnieks var izveidot grupu ar citiem Dalībniekiem savā Profilā, nodrošinot, ka šie Dalībnieki ir piekrituši kļūt par šādas grupas biedriem (“Mans Rimi” personu grupa).

b. Kā tie darbojas?

“Mans Rimi” personu grupas biedri var kopīgi izmantot Programmas piedāvātās priekšrocības. Tas nozīmē, ka “Mans Rimi” personu grupas biedri kopīgi uzkrāj “Mans Rimi” naudu, digitālās uzlīmes un izmanto personalizētos piedāvājumus. Katrs “Mans Rimi” personu grupas biedrs var izmantot visu “Mans Rimi” naudu vai digitālās uzlīmes, kuras uzkrājusi attiecīgā “Mans Rimi” personu grupa.

Kad “Mans Rimi” personu grupai pievienojas jauns dalībnieks, viņš/viņa pievieno savu uzkrāto “Mans Rimi” naudu un sakrātās digitālās uzlīmes citiem “Mans Rimi” personu grupas biedriem.

“Mans Rimi” personu grupa var sastāvēt no ne vairāk kā 5 (pieciem) dalībniekiem (ieskaitot administratoru). Dalībnieks var būt tikai vienas “Mans Rimi” personu grupas biedrs.

c. “Mans Rimi” personu grupas izveidošana

“Mans Rimi” personu grupu var izveidot veicot noteiktas darbības, kas norādītas Programmas mājaslapā vai Profilā. Dalībnieks, kurš izveidojis “Mans Rimi” personu grupu, tiek uzskatīts par attiecīgās “Mans Rimi” personu grupas administratoru. Tikai administrators var uzaicināt citus Dalībniekus pievienoties attiecīgajai “Mans Rimi” personu grupai. Administratora atbildība ir nodrošināt, ka ikviens “Mans Rimi” personu grupas biedrs ir piekritis kļūt par biedru, pirms administrators apstiprina šīs personas dalību.

d. “Mans Rimi” personu grupas anulēšana

Tikai administrators var pārtraukt esošas “Mans Rimi” personu grupas biedru dalību. Ja biedrs vēlas pamest “Mans Rimi” personu grupu, biedram ir jālūdz administratoram izņemt viņu no attiecīgās “Mans Rimi” personu grupas vai jāsazinās ar Klientu apkalpošanas centru.

Gadījumā, ja “Mans Rimi” personu grupa tiek anulēta, tad uzkrātā “Mans Rimi” nauda tiek vienādās daļās sadalīta starp “Mans Rimi” personu grupas biedriem.

3.4. Dzimšanas un vārda dienas piedāvājumi

a. Definīcija

Dzimšanas un vārda dienā Dalībniekam tiek piešķirta īpaša atlaide RIMI veikalos.

b. Kā tie darbojas?

Savā dzimšanas/vārda dienā un noteiktu laiku pirms un pēc savas dzimšanas /vārda dienas Dalībnieks var iegādāties noteiktas preces ar atlaidi.

Informācija par preču sarakstu, kurām tiek piemērota šāda atlaide, tās apmērs un periods, kad šī atlaide tiek piemērota, pieejama Programmas mājaslapā un var laiku pa laikam mainīties.

3.5. Partneru piedāvājumi

RIMI un Partnera sadarbības ietvaros Partneris var piedāvāt Dalībniekiem speciālus piedāvājumus. Partneru saraksts laiku pa laikam var mainīties. Informācija par Partneriem un to piedāvājumiem ir pieejama Profilā, Kioskā, Mobilajā aplikācijā un citos kanālos.

3.6. Speciālas spēles un loterijas

Laiku pa laikam, RIMI speciāli priekš RIMI klientiem, kas piedalās Programmā, organizē dažādas spēles un loterijas. Informācija par pašreizējām spēlēm un loterijām pieejama RIMI mājaslapā.

3.7. Kartes izmantošanas statistikas pārskats

Profila sadaļā “Kartes bilance” un Mobilās aplikācijas sadaļā “Mana bilance” Dalībnieks var redzēt informāciju par Kartes izmantošanu. Dalībnieks var redzēt  līdz 1 (viena) gada vēsturi pēc datuma un laika – cik daudz naudas iztērēts RIMI un pie tā Partneriem, veikala nosaukums un atrašanās vieta, uzkrātās un iztērētās Mans Rimi naudas apmērs.

3.8. Digitālās uzlīmes

a. Definīcija

Digitālā uzlīme ir elektroniska uzlīme, kas tiek piešķirta Dalībniekam, veicot pirkumus RIMI veikalos noteiktā kampaņas periodā, ar noteikumu, ka Dalībnieks veicis attiecīgo pirkumu izmantojot Karti. 

b. Kā tie darbojas?

Laiku pa laikam RIMI organizē kampaņas, kuru laikā Dalībnieki, kas lieto Karti, var iegūt digitālo uzlīmi, ja tiek izpildīti noteiktās kampaņas noteikumi. Uzlīmes tiek virtuāli piešķirtas Dalībniekam viņa Kartē, balstoties uz gala čeka summu pēc visu atlaižu piemērošanas. Tiklīdz ir sakrāts noteikts uzlīmju skaits, Dalībniekam tiek piešķirtas tiesības iegādāties noteiktu speciālās kampaņas preci ar atlaidi.

Piemēram, ja kampaņas noteikumi paredz, ka Dalībniekam pienākas viena uzlīme par pirkumu summu, kas vienāda vai pārsniedz 5 EUR, tad iepērkoties par 10 EUR, Dalībniekam tiek piešķirtas divas uzlīmes.

Dalībnieks var redzēt uzkrāto digitālo uzlīmju skaitu savā Profilā,, Kioskā, Mobilajā aplikācijā vai citā kanālā.

Informācija par šādām kampaņām un to noteikumi, kā arī preces, kuras var iegādāties ar atlaidi, sakrājot nepieciešamo uzlīmju skaitu, atlaides apmērs un cita informācija ir pieejama RIMI veikalos, RIMI mājaslapā un rimi.lv/lojalitates-kampana. 

3.9. Būt informētam

Dalībnieks var izteikt savu vēlmi saņemt informāciju par piedāvājumiem, kampaņām, loterijām, personalizētiem piedāvājumiem, personalizētajiem ieteikumiem, veikala atvēršanas piedāvājumiem un citu saistītu informāciju no RIMI pa dažādiem kanāliem (piemēram, īsziņā, e-pastā, pa pastu, sociālajos medijos, push paziņojumos utt.). Savu vēlmi Dalībnieks var norādīt Kartes reģistrēšanas brīdī vai Profilā, Mobilajā aplikācijā un Kioskā.

3.10. Papildu priekšrocības, kas pieejamas Latvijā

a. Īpašie piedāvājumi ģimenēm ar bērniem

Dalībnieks var kļūt par RIMI Bērniem kluba biedru, ja Dalībniekam ir bērni, kas jaunāki par 18 gadiem.

RIMI Bērniem klubs sniedz iespēju Dalībniekam saņemt tādus speciālus piedāvājumiem, kā:

 • personalizēti piedāvājumi, kas piešķirti balstoties uz bērna vecuma (līdz 10 gadu vecumam);
 • atlaides bērnu dzimšanas un vārda dienā;
 • RIMI Bērniem kluba loterijas;
 • speciāli RIMI Bērniem kluba pasākumi;
 • citas priekšrocības.

b. RIMI Vīna dārzs

Dalībnieks, kurš ir sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu, var kļūt par RIMI Vīna dārza kluba biedru un saņemt personalizētus piedāvājumus vīnam, piedalīties RIMI Vīna dārza kluba loterijās un saņemt citas priekšrocības.

c. RIMI Mājdzīvniekiem

Dalībnieks, kuram ir mājdzīvnieks, var kļūt par RIMI Mājdzīvniekiem kluba biedru, saņemt atlaidi mājdzīvnieku preču kategorijai sava mājdzīvnieka dzimšanas dienā, krāt atlaides pērkot preces mājdzīvniekiem un saņemt citas priekšrocības.

3.11. Paš­apkalpošanās skeneru risinājums

Iepērkoties RIMI veikalos Dalībniekam ir iespēja izmantot pašapkalpošanās kases un skenerus, t. i., izmantot rokas skeneri, lai vienlaikus skenētu un iesaiņotu preces, kā arī samaksātu par precēm kasē, tās neizņemot no maisiņa. Pašapkalpošanās skeneru risinājuma izmantošana attiecas uz atsevišķiem noteikumiem un nosacījumiem, kas Dalībniekam tiek norādīti pirms rokas skenera pirmās lietošanas.

3.12. Citas priekšrocības.

Dalībnieks var izmantot citas Programmas priekšrocības, kuras pieejamas laiku pa laikam. Informācija par papildu priekšrocībām ir pieejama RIMI veikalos un (vai) Programmas mājaslapā, un (vai) Kioskā, un (vai) Mobilajā aplikācijā, un (vai) informatīvajos izdevumos.

4. DALĪBA PROGRAMMĀ

4.1. Reģistrācija

Programmā var piedalīties tikai fiziskas personas, kuras ir sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu.

Lai uzsāktu dalību Programmā, RIMI klientam vispirms ir jāiegādājas Karte RIMI veikalā. Kartes cena var laiku pa laikam mainīties.

Pēc Kartes iegādes Dalībniekam tā jāreģistrē, lai varētu izmantot visas priekšrocības, kuras norādītas šajos Noteikumos.

Karti var reģistrēt Kioskā un Programmas mājaslapā. Ja Dalībniekam ir jebkādi jautājumi par Kartes reģistrēšanu, Dalībnieks var jautāt palīdzību RIMI darbiniekiem, kas strādā RIMI veikalos, vai sazināties ar Klientu apkalpošanas centru.

Kartes reģistrācija tiek veikta, aizpildot reģistrācijas veidlapā visus obligātos laukus, kas ir atzīmēti ar zvaigznīti (“*”). Informācijai jābūt pareizai. Ja Dalībnieks neaizpilda obligāti aizpildāmos laukus, Karte netiks reģistrēta. Ja Dalībnieks neaizpilda laukus, kuri nav obligāti, Karti joprojām var reģistrēt.

Dalībnieks tiks informēts par veiksmīgu Kartes reģistrāciju ar īpašu paziņojumu reģistrācijas procesa noslēgumā. Tāpat Dalībnieks kā validāciju par veiksmīgu reģistrāciju saņems automātisku e-pastu uz e-pasta adresi, kas norādīta reģistrācijas procesā. Šajā e-pastā būs norādīta saite e-pasta verifikācijai, kuru Dalībniekam jāizmanto, lai validētu e-pasta adresi.

Visu saistīto informāciju par Dalībnieka personas datu apstrādi Kartes reģistrācijas procesā un Programmas dalības ietvaros var izlasīt Privātuma politikā.

Tikai pēc veiksmīgas Kartes reģistrācijas saskaņā ar iepriekš paskaidroto procesu Dalībnieks varēs pilnībā izmantot visas Programmas priekšrocības, kuras norādītas šajos Noteikumos.

Ja Dalībnieks izmanto nereģistrētu Karti, tā joprojām var uzkrāt “Mans Rimi” naudu kā norādīts 3.2. sadaļas b. apakšpunktā. Tomēr, Dalībnieks nevarēs izmantot uzkrāto “Mans Rimi” naudu un visas citas priekšrocības, kas norādītas šajos Noteikumos.

Dalībniekam var būt tikai viena aktīva Karte.

4.2. Izmaiņas datos, kas norādīti reģistrācijas laikā

Dalībnieks var patstāvīgi izmainīt datus, kas norādīti Kartes reģistrācijas brīdī. To var izdarīt savā Profilā, Kioskā, Mobilajā aplikācijā un sazinoties ar Klientu apkalpošanas centru.

Dalībnieks pats nevar nomainīt vārdu, dzimšanas datumu un dzimumu. Lai veiktu izmaiņas šajos datos, Dalībniekam ir jāsazinās ar Klientu apkalpošanas centru.

4.3. Kiosks

Kiosku var izmantot visi Dalībnieki, lai reģistrētu vai nomainītu Karti, apskatītu pieejamos personalizētos piedāvājumus, personalizētos ieteikumus, Partneru piedāvājumus un citus labumus, uzkrāto “Mans Rimi” naudas apmēru, mēneša atlaides, digitālo uzlīmju skaitu, ziedot “Mans Rimi” naudu labdarībai u. c.

Dalībnieki var izmantot Kiosku, novelkot Karti vai noskenējot QR kodu ar mobilo telefonu, ja telefonā ir Mobilā aplikācija.

Kioskā Dalībnieks var piekļūt papildu informācijai (piemēram, izlabot profila datus u. c.) izejot drošības pārbaudi (piemēram, ievadot dzimšanas datumu).

Ar Kioska starpniecību, Dalībnieks var arī saņemt īpašas RIMI atlaides. Šie piedāvājumi var laiku pa laikam mainīties. Kioskā var apskatīt aprakstus par piedāvājumiem un to izmantošanas instrukcijas.

4.4. Profils

Programmas mājaslapa sniedz Dalībniekam iespēju izveidot savu Profilu. Izveidojot Profilu, Dalībniekam ir iespēja piekļūt informācijai par personalizētajiem piedāvājumiem, personalizētajiem ieteikumiem un citiem labumiem, informācijai par digitālo uzlīmju skaitu, “Mans Rimi” naudas bilanci utt., kā arī atjaunot profila informāciju un veikt izmaiņas iestatījumos pēc saviem ieskatiem.

Piesakoties ar Profila pieejas datiem un sniedzot papildu nepieciešamo informāciju, Dalībnieks var izmantot Profilu, lai izveidotu Rimi tiešsaistes veikala kontu.

4.5. Mobilā aplikācija

Dalībnieks var piekļūt Programmas piedāvātajai funkcionalitātei un priekšrocībām Mobilajā aplikācijā, ja Dalībniekam ir savs Profils.

Mobilā aplikācija ir izstrādāta, lai padarītu katru dienu mazliet vienkāršāku, piedāvājot labāku lietotāja pieredzi RIMI veikalos, kā arī sniegtu iedvesmu un padarītu iepirkšanās plānošanu ērtāku.

Nākotnē Dalībniekam būs iespēja apskatīt labākās attiecīgās iknedēļas atlaides, izvēlēties un ērti sagatavot iedvesmojošas receptes,utml.. 

Mobilā aplikācija attīstīsies arī turpmāk. Attīstība būs nepārtraukts process. Tādējādi tiks uzlabota pieredze un tiks attīstītas jaunas funkcijas, kamēr vismazāk izmantotās funkcijas varētu tikt noņemtas.

4.6. Klientu apkalpošanas centrs

Dalībnieks var sazināties ar RIMI Klientu apkalpošanas centru šādos veidos:

 1. a. zvanot Klientu apkalpošanas centram pa tālruni 8 000 0180;
 2. b. rakstot uz e-pastu info.lv@rimibaltic.com;
 3. c. pa pastu, adrese: A. Deglava iela 161, Rīgā, LV-1021
 4. d. sazinoties ar RIMI sociālajos medijos un citās paltformās;
 5. f. sniedzot atsauksmes Mobilajā lietotnē un citās platformās.

Dalībnieks var sazināties ar Klientu apkalpošanas centru par jebkādiem jautājumiem, kas saistīti ar RIMI. Piemēram, Klientu apkalpošanas centrs var palīdzēt reģistrēt vai nomainīt Karti, atrisināt problēmas ar personalizētiem piedāvājumiem utt.

4.7. Kartes nozaudēšana vai sabojāšana

Ja Dalībnieks ir pazaudējis Karti, viņam nekavējoties jāsazinās ar Klientu apkalpošanas centru.

Pēc paziņojuma saņemšanas pazaudētā Karte tiks uz laiku bloķēta. Pazaudētā Karte tiks bloķēta tajā pašā darba dienā, ja par to tiks paziņots līdz plkst. 18.00. Ja paziņojums tiks saņemts pēc plkst. 18.00, brīvdienās vai svētku dienās, pazaudētā Karte tiks bloķēta nākamajā darba dienā.

Lai to izdarītu, Klientu apkalpošanas centra darbinieki pārbaudīs Dalībnieka identitāti, izmantojot pieejamos Dalībnieka datus.

Pēc tam, kad Karte ir uz laiku bloķēta, Dalībniekam būs jāiegādājas jauna Karte un jānomaina vecā Karte atbilstoši 4.8. sadaļā noteiktajam. Nomaiņas rezultātā visa informācija, priekšrocības un “Mans Rimi” nauda, kas saistīta ar iepriekšējo Karti, tiks pārnesta uz jauno Karti.

Ja Dalībnieks nepaziņo Klientu apkalpošanas centram par Kartes nozaudēšanu, RIMI neuzņemas nekādu atbildību par tās izmantošanu, tajā skaitā par uzkrāto “Mans Rimi” naudu, līdz brīdim, kad Dalībnieks informē RIMI par Kartes nozaudēšanu.

Ja Karte ir bojāta vai Dalībnieks vienkārši vēlas nomainīt veco Karti ar jaunu, tad Dalībniekam ir jāiegādājas jauna Karte un jāveic Kartes aizvietošana darbības, kas norādītas 4.8. sadaļā. Ja Kartei ir redzamas nolietojuma pazīmes, bet nav konstatēti fiziski bojājumi, Dalībnieks var iegūt jaunu Karti bez maksas.

Kartes bloķēšana uz laiku nozīmē, ka Kartes izmantošana saskaņā ar Programmu ir pārtraukta līdz brīdim, kad tiek veiktas tālākas darbības. Šādā gadījumā Dalībnieks var pārnest uz laiku bloķētās Kartes priekšrocības vai datus uz jaunu Karti.

4.8. Kartes aizvietošana

Dalībnieks var nomainīt Karti uz jaunu, ja Dalībnieks tā vēlas. Šādā gadījumā Dalībniekam ir jāiegādājas jauna Karte un jāreģistrē Karte, lai varētu izmantot visas iepriekš norādītās priekšrocības.

Pēc visas reģistrācijai nepieciešamās informācijas sniegšanas Programma identificēs Dalībnieku kā esošu lietotāju, un Dalībniekam tiks uzdots jautājums, vai tas vēlas aizvietot esošo Karti. Dalībniekam ir jāsniedz tāda pati informācija, kādu tas sniedza iepriekšējās Kartes reģistrācijas procesa laikā.

Pēc Dalībnieka apstiprinājuma uz Dalībnieka mobilo tālruni tiks nosūtīta īsziņa ar kodu, un Dalībniekam vajadzēs šo kodu ievadīt reģistrācijas procesa laikā. Verifikācijas kods ir derīgs 48 stundas. Ja Dalībnieks neievada saņemto verifikācijas kodu 48 stundu laikā, Dalībniekam jāsāk reģistrācijas process no jauna.

Pēc tam, kad kods ir pareizi ievadīts, Dalībnieka Karte tiks nomainīta, visa informācija, kas saistīta ar veco Karti, tiks pārnesta uz Dalībnieka jauno Karti.

Pēc Kartes aizvietošanas veco Karti nav iespējams atjaunot.

4.9. Dalības pārtraukšana Programmā

Dalībnieks var pārtraukt dalību Programmā šādos veidos:

 1. a. uzrakstot iesniegumu brīvā formā vai zvanot uz Klientu apkalpošanas centru. Tiklīdz Klientu apkalpošanas centrs pārliecināsies par Dalībnieka identitāti, Dalībnieka karte tiks pilnībā bloķēta, un visi ar Dalībnieku saistītie dati tiks dzēsti vai anonimizēti.
 2. b. neizmantojot Karti pirkumiem 1 (vienu) kalendāro gadu. Šādā gadījumā Karte tiks automātiski bloķēta, un visi ar Dalībnieku saistītie dati tiks dzēsti vai anonimizēti pēc tam, kad visai uz Kartes uzkrātajai Mans Rimi naudai un digitālajām uzlīmēm būs beidzies derīguma termiņš.

Bloķētā Karte ir jāiznīcina pašam Dalībniekam.

Pilnīga Kartes bloķēšana nozīmē, ka visas ar Dalībnieku saistītās priekšrocības un dati tiks neatgriezeniski anonimizēti vai izdzēsti no Programmas un tiem vairs nevarēs piekļūt.

5. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Papildus pušu tiesībām un pienākumiem, kas norādīti citās šo Noteikumu sadaļās, Pusēm ir arī šādas tiesības un pienākumi:

5.1. RIMI:

a. nodrošinās Programmas darbību atbilstoši šajos Noteikumos norādītajam;
b. sniegs Dalībniekam priekšrocības saskaņā ar šiem Noteikumiem;
c. ir tiesības vienpusēji mainīt Noteikumus;
d. ievēros visus piemērojamos tiesību aktus un noteikumus, izpildot savus uzdevumus, kas noteikti šajos Noteikumos.

e. ir tiesības izslēgt Dalībnieku no Programmas, ja Dalībnieks pārkāpj Programmas lietošanas nosacījumus.

5.2. Dalībnieks:

a. sniegs tikai pareizus un precīzus datus, kā arī nekavējoties atjaunos informāciju, ja tā mainās vai ir konstatētas kādas neprecizitātes;
b. Karti izmantos tikai pats un neļaus citām personām to izmantot;
c. izmantojot jebkādus un visus kanālus, objektus un tiesības, kas tiek paredzētas šajos Noteikumiem, ievēros likuma prasības un nepārkāps citu fizisku un juridisku personu tiesības;
d. saglabās Karti un aizsargās to pret augstas temperatūras, elektromagnētiskas ietekmes vai mehāniskiem bojājumiem. Karti jāuzglabā drošībā, atsevišķi no mobilajām ierīcēm, kartēm, šķiltavām un citiem līdzīgiem priekšmetiem;
e. nekavējoties sazināsies ar Klientu apkalpošanas centru, ja viņš/viņa ir pazaudējis Karti;
f. iznīcinās bloķēto Karti pēc dalības pārtraukšanas Programmā;
g. ja Dalībnieks ir “Mans Rimi” personu grupas administrators, viņš/viņa nodrošinās, ka katrs “Mans Rimi” Grupas biedrs ir piekritis būt par konkrētās grupas biedru;
h. visos gadījumos rīkosies godprātīgi;
i. ļaunprātīgi neizmantos nevienu no priekšrocībām, kuras viņam /viņai tiek piedāvātas Programmas ietvaros.

6. NOSLĒGUMA NOSACĪJUMI

Šie Noteikumi tiek reglamentēti un interpretēti saskaņā ar Latvijas Republikas valsts tiesību aktiem.

Jebkādi un visi strīdi saistībā ar šiem Noteikumiem vai Programmu tiks risināti pārrunu veidā. Ja vienošanās nav panākta, tad strīdi tiks izskatīti tiesā saskaņā ar kārtību, kas noteikta Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

Ja tiesa vai cita kompetenta iestāde atzīst kādu šo Noteikumu sadaļu par pilnībā vai daļēji nepamatotu vai neizpildāmu, tad citas šo Noteikumu sadaļas paliek spēkā esošas un saistošas.