TC OSTMALA, TC TOBAGO, TC VIVO CENTRS, dāvanu karšu pieteikumu JURIDISKĀM PERSONĀM lejupielādē ŠEIT!

Kā attālināti pasūtīt TC OSTMALA, TC TOBAGO, TC VIVO CENTRS dāvanu kartes?

 • Lejupielādējiet pieteikumu un aizpildiet to;
 • Parakstiet pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu;
 • Sūtiet pieteikumu uz e-pastu: noma@rimibaltic.com;
 • E-pastā norādiet, kurā tirdzniecības centrā vēlaties saņemt dāvanu kartes:
  TC OSTMALA | Liepāja
  TC TOBAGO | Ventspils
  TC VIVO CENTRS | Jelgava
 • 2 darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas, uz Jūsu e-pastu tiks nosūtīts rēķins par dāvanu karšu iegādi;
 • Pēr rēķina apmaksas, Jūs saņemsiet informāciju, kad pasūtītās dāvanu kartes būs sagatavotas saņemšanai.


Atgādinām, ka TC elektroniskās dāvanu kartes iegādei klātienē gan privātpersonām, gan juridiskām personām vienmēr pieejamas arī Rimi infomācijas centrā. 

DĀVINI IEDVESMU kopā ar TC OSTMALA, TC TOBAGO un TC VIVO CENTRS!

“T/C TOBAGO, T/C VIVO CENTRS, T/C OSTMALA” DĀVANU KARŠU LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Spēkā no: 01.02.2021

Šie noteikumi nosaka sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Transact Pro” sadarbībā ar SIA “RIMI LATVIA” emitēto elektronisko dāvanu karšu, kas satur Transact Pro emitēto elektronisko naudu, izmantošanas kārtību. Tie ir saistoši visiem Tirgotājiem, Pircējiem un Lietotājiem.

Elektroniskās dāvanu kartes tiek izsniegtas, lai Pircēji un Lietotāji, tās izmantojot,  norēķinātos par tirdzniecības centros “Ostmala” Liepājā, “Tobago” Venstpilī un “Vivo centrs” Jelgavā (turpmāk kopā – Tirdzniecības centri vai atsevišķi – Tirdzniecības centrs) pieejamām precēm un pakalpojumiem ar Kartēs esošo Emitenta emitēto elektronisko naudu. Dāvanu kartes nav paredzētas skaidras naudas izsniegšanai vai norēķiniem internetā.

1. Definīcijas

Autorizācija – Tirgotāja iniciēts Kartes datu elektroniskās pārbaudes process Emitenta atļaujas veikt Darījumu pieprasīšanai.

Cenrādis – spēkā esošs Komisijas maksu saraksts, kas pieejams Dāvanu karšu iegādes vietā Pārstāvja Infocentrā un Pārstāvja interneta vietnē www.rimi.lv.

Darījums – Tirgotāja iniciēta finansiāla darbība, kurā Lietotājs veic maksu par pirkumu vai pakalpojumu, norēķinoties ar Kartes kontā esošo Emitenta emitēto elektronisko naudu, izmantojot Karti.

Dāvanu karte, Karte – Emitenta izdota MasterCard zīmola elektroniskā dāvanu karte, kas ir anonīms maksājuma instruments ar unikālu numuru un ir paredzēts Darījumu veikšanai – preču un pakalpojumu apmaksai ar Emitenta emitēto elektronisko naudu Tirgotāju tirdzniecības vietās Tirdzniecības centros. Kartēm var būt vairāki dizaini.

Dāvanu kartes līgums – dokumentu kopums, kas reglamentē Pircēja, Lietotāja, Emitenta un Pārstāvja tiesības un pienākumus, emitējot elektronisko naudu, izdodot, iegādājoties, pārdodot, apkalpojot un lietojot Dāvanu karti. Dāvanu kartes līgums sastāv no Noteikumiem, Cenrāža un Emitenta Priekšapmaksas dāvanu karšu lietošanas noteikumiem.

Emitents – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Transact Pro”, vienotais reģistrācijas numurs 41503033127, juridiskā adrese: Kr. Valdemāra iela 62, Rīga, LV-1013, Latvija, interneta vietne: www.transactpro.lv, licencēta elektroniskās naudas iestāde ar tiesībām sniegt maksājumu pakalpojumus, reģistrēta Finanšu un kapitāla tirgus licenču reģistrā ar Nr. 06.12.04.416/359, kuras darbības uzraudzību veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Emitents veic elektroniskās naudas emisiju, Dāvanu karšu izgatavošanu, izdošanu, norēķinu nodrošināšanu par Darījumiem un citas Noteikumos paredzētās darbības. Emitents ir personas datu pārzinis.

Emitenta Priekšapmaksas dāvanu karšu lietošanas noteikumi – Emitenta apstiprināti noteikumi, kas piemērojami Kartēm, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem Noteikumiem un ciktāl attiecīgo jautājumu neregulē šie Noteikumi; pieejami elektroniski Emitenta interneta vietnē www.transactpro.eu.

Kartes aktivizēšana – darbība, kuru iniciē Pārstāvja pilnvarota persona Kartes iegādes brīdī un kuras laikā Kartei tiek piešķirts Lietošanas termiņš un Pircēja izvēlēta Nominālvērtība. Karte ir derīga lietošanai ar tās iegādes brīdi.

Rimi veikala Infocentrs – Karšu tirdzniecības vieta Tirdzniecības centra ietvaros, kur iespējams iegādāties Dāvanu karti, kā arī veikt citas Noteikumos paredzētās darbības.

Kartes nozaudēšana – Kartes nozaudēšana, nozagšana.

Komisijas maksa – maksa par pakalpojumiem, kas tiek saņemti saistībā ar Karti; tiek noteikta atbilstoši spēkā esošam Cenrādim.

Lietošanas termiņš – termiņš, kura laikā ar Kartes palīdzību var apmaksāt preces un pakalpojumus, un tas ir norādīts uz Kartes.

Lietotājs – pilnu 15 (piecpadsmit) gadu vecumu sasniegusi fiziska persona, kura izmanto Karti Darījumu veikšanai un kuras paraksta paraugs ir uz Kartes.

Nominālvērtība – uz Kartes norādītā vērtība EUR, kuru Pircējs Kartes iegādes brīdī samaksā Pārstāvim un kas ir ekvivalenta Kartes kontā esošajai elektroniskās naudas summai.

Noteikumi – šie Dāvanu karšu lietošanas noteikumi, kas ir saistoši Emitentam, Tirgotājiem, Pircējiem un Lietotājiem.

Pārstāvis – Emitenta pilnvarota persona, kas Infocentrā Emitenta vārdā un uzdevumā izplata Kartes un pārstāv Emitentu attiecībās ar Pircējiem un Lietotājiem, SIA “RIMI LATVIA”, vienotais reģistrācijas nr. 40003053029.

PIN kods – četru ciparu kombinācija – 1234, kuru Lietotājs izmanto, apstiprinot Darījumus, kas veikti ar Kartes klātbūtni, kā arī apskatot Kartes konta atlikumu bankomātā.

Pircējs – pilnu 15 (piecpadsmit) gadu vecumu sasniegusi fiziska persona vai juridiska persona, kura iegādājas Karti (-es).

Tirgotājs – juridiska persona, kuras tirdzniecības vieta (veikals) atrodas Tirdzniecības centrā un kura pieņem Karti Darījumu apmaksai.

2. Vispārējie noteikumi

2.1. Karte ir anonīma un uz tās netiek norādīts Pircēja vai Lietotāja vārds un uzvārds vai nosaukums.

2.2. Kartei ir ierobežots Lietošanas termiņš, kas nav ilgāks par 6 (sešiem) mēnešiem, skaitot no Kartes aktivizēšanas dienas (iegādes datuma).

2.3. Kartei ir ierobežota minimālā un maksimālā Nominālvērtība, kas nedrīkst būt mazāka par elektroniskās naudas apmēru, kas ekvivalents EUR 10,00 (desmit euro), un lielāka par elektroniskās naudas apmēru, kas ekvivalents EUR 150,00 (simts piecdesmit euro).

2.4. Ar Karti var norēķināties tikai Tirdzniecības centra ietvaros izvietotajās Tirgotāju preču un pakalpojumu sniegšanas vietās, kurās ir iespējams norēķināties ar MasterCard zīmola maksājumu kartēm. Ar vienā Tirdzniecības centrā izsniegtu Karti var norēķināties arī pie Tirgotājiem citos Tirdzniecības centros.

2.5. Karti var izmantot vairāku Darījumu veikšanai tās Lietošanas termiņa un Nominālvērtības ietvaros.

3. Karšu iegāde

3.1. Kartes Infocentrā var iegadāties gan fiziska, gan juridiska persona. Infocentra darbiniekam pamatotu šaubu gadījumā par Pircēja vecumu ir pienākums pieprasīt Pircējam pirms Kartes iegādes uzrādīt derīgu Pircēja personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību, lai pārliecinātos, ka Pircējs ir sasniedzis pilnu 15 gadu vecumu.

3.2. Kartes iegādes brīdī Pircējam ir jāveic maksa apmērā, kas ekvivalents pilnai Kartes Nominālvērtībai, un jāsamaksā Kartes izsniegšanas maksa, ja tāda ir noteikta. Samaksa veicama skaidrā naudā vai ar maksājuma karti. Skaidrā naudā var iegādāties Dāvanu kartes par kopējo visu šo Karšu Nominālvērtību līdz EUR 400,00 (četri simti euro); iegādājoties Dāvanu kartes par lielāku kopējo Nominālvērtību, norēķini, kas pārsniedz norādīto summu, ir jāveic ar citu maksājumu karti vai ar pārskaitījumu. Samaksu par Karti nav iespējams veikt ar citām dāvanu kartēm, čekiem vai tml. maksājumu instrumentiem.

3.3. Kartes Nominālvērtību izvēlas Pircējs tās iegādes brīdī, ņemot vērā Noteikumu 2.3.punktu.

3.4. Pēc Kartes Nominālvērtības apmaksas Karte tiek aktivizēta. Kartes aktivizēšana ir pabeigta brīdī, kad Pārstāvis izdrukā Kartes iegādes darījumu apliecinošu kases čeku. Pircējam tiek izsniegta Karte ar uz tās izdrukātu Nominālvērtību. Kopā ar Karti Pircējam tiek izsniegts Kartes pirkuma čeks un Kartes iemaksas čeks atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajai kārtībai.

3.5. Juridiskām personām, kuras vēlas iegādāties Kartes ar pārskaitījumu, tiek piemērots Noteikumu 5.2-5.4.punktā noteiktais.

3.6. Pircējam nekavējoties pēc Kartes saņemšanas ir jāpārbauda uz Kartes un Kartes iemaksas čekā norādītā Nominālvērtība un, vai Karte nav bojāta. Ja Pircējs konstatē neatbilstības, tā pienākums ir nekavējoties informēt Pārstāvja darbinieku. Ja rodas strīds par Nominālvērtību, par noteicošo ir uzskatāma Nominālvērtības summa, kas norādīta Kartes pirkuma un Kartes iemaksas čekā. Ja Pircējs nevar iesniegt attiecīgo čeku, par Nominālvērību tiek uzskatīta elektroniskās nauda summa, kas ekvivalenta naudas summai, kura tiek konstatēta atbilstoši Infocentra kases aparāta, kas izsniedza attiecīgo čeku, datiem.

3.7. Pircējam ir obligāti jāsaglabā darījumu apliecinošs kases čeks un Kartes iemaksas čeks, kas ir vienīgais Dāvanu kartes iegādes pierādījums. To nepieciešams uzrādīt Dāvanu kartes nozaudēšanas gadījumā.

3.8. Kartes iegāde apliecina, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem, Cenrādi un pilnībā tiem piekrīt, ar konkludentām darbībām piekrīt Dāvanu kartes līguma noslēgšanai ar Emitentu, kuru pārstāv Pārstāvis. Ar Dāvanu kartes iegādes brīdi Pircējam kļūst saistoši Noteikumi un Cenrādis.

4. Karšu iegādes ierobežojumi

4.1. Pircējs vienā reizē bez identifikācijas var iegādāties Dāvanu kartes par kopējo Nominālvērtību summu, kuras ekvivalents nepārsniedz EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro), ievērojot 2.3.punktā noteiktos Kartes Nominālvērtības ierobežojumus.

4.2. Lielāku Karšu skaitu un/vai Kartes ar lielāku kopējo Nominālvērtību summu ir iespējams iegādāties Noteikumu 5.punktā noteiktajā kārtībā, veicot Pircēja identifikāciju atbilstoši Emitenta prasībām.

4.3. Emitentam un/vai Pārstāvim ir tiesības atteikties izsniegt Pircējam Dāvanu kartes, ja ir aizdomas par iespējamu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas vai terorisma finansēšanas mēģinājumu, kā arī citos normatīvajos aktos vai šajos Noteikumos paredzētajos gadījumos.

5. Karšu iegāde vairumā

5.1. Juridiskās vai fiziskās personas, kuras vēlas iegādāties Kartes ar kopējo Nominālvērtību summu, kas ir lielāka par EUR 150,00, (turpmāk tekstā – Vairumpircējs) noslēdz atsevišķu Dāvanu karšu pirkuma līgumu, Infocentrā aizpildot pieteikumu, kurā tiek norādīts Dāvanu karšu iegādes mērķis un Pircējam noteikts pienākums reģistrēt Dāvanu karšu tālāku nodošanu Lietotājam.

5.2. Ja Vairumpircējs vēlas pasūtīt un iegādāties Kartes ar pārskaitījumu, pēc Dāvanu Karšu iegādes līguma noslēgšanas Vairumpircējam tiek nosūtīts rēķins.

5.3. Vairumpircējam ir pienākums minēto rēķinu samaksāt 10 (desmit) dienu laikā no tā izrakstīšanas dienas. Ja maksājums noteiktajā termiņā nav veikts, tad ne Pārstāvim, ne Emitentam šis pasūtījums nav saistošs.

5.4. Pārstāvis 5 (piecu) darba dienu laikā pēc minētā rēķina samaksas pilnā apmērā sagatavo Kartes un paziņo Pircējam par iespēju saņemt pasūtītās kartes.

5.5. Ja Vairumpircējs ir iegādājies Kartes ar pārskaitījumu, iegādāto Karšu skaits pārsniedz 20 gab. un/vai Karšu kopējā Nominālvērtības summa pārsniedz EUR 2000,00 (divi tūkstoši euro), Vairumpircēja pilnvarotais pārstāvis saņem pasūtītās Kartes Infocentrā kopā ar preču pavadzīmi, iesniedzot  pilnvarojumu apliecinošu dokumentu.

5.6. Vairumpircēja pilnvarotais pārstāvis Karšu saņemšanas laikā pārbauda saņemto Karšu skaitu, uz Kartēm un pavadzīmē uzrādītās Nominālvērtības, kā arī pārbauda, vai Kartes nav acīmredzami bojātas. Konstatējot neatbilstības, Vairumpircēja pārstāvis to nekavējoties dara zināmu Infocentra darbiniekam. Pēc Karšu izsniegšanas Vairumpircēja pilnvarotajam pārstāvim nekādas pretenzijas par Karšu skaita un Nominālvērtību atbilstību pasūtījumam, kā arī Karšu stāvokli netiek pieņemtas.

6. Pircēja identifikācija

6.1. Emitentam un/vai Pārstāvim pirms Dāvanu kartes izsniegšanas Pircējam ir tiesības veikt Pircēja identifikāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī atteikties izsniegt Dāvanu karti, ja Pircēja identifikācija nav iespējama.

6.2. Pārstāvim pirms Dāvanu kartes izsniegšanas Pircējam, bet Tirgotājam pamatotu šaubu gadījumā - pirms Kartes pieņemšanas Darījuma apmaksai ir pienākums pārliecināties par Pircēja vecuma atbilstību Noteikumiem, pārbaudot Pircēja uzrādītu derīgu personu apliecinošu dokumentu.

6.3. Emitents un / vai Pārstāvis ir tiesīgs atteikties izsniegt Dāvanu karti, ja Pircēja identifikācija nav iespējama atbilstoši 6.1. un 6.2. noteikumiem, bet Tirgotājs ir tiesīgs nepieņemt Karti Darījuma apmaksai, ja nav iespējama 6.2. punkta noteikumu izpilde.

7. Pircēja un Lietotāja tiesības un pienākumi

7.1. Pircējam ir tiesības nodot Karti lietošanā jebkurai trešajai personai – Lietotājam vai arī lietot to pašam. Nododot Karti Lietotājam, Pircējam ir pienākums Lietotāju iepazīstināt ar Noteikumiem, Cenrādi un citu informāciju, kas attiecas uz Kartēm. Tāpat Lietotājam ir tiesības Karti nodot tālāk citiem Lietotājiem bez ierobežojumiem, veicot šai Noteikumu punktā paredzētās Pircēja darbības.

7.2. Lietotājs iegūst visas Lietotāja tiesības un pienākumus ar Kartes saņemšanas un parakstīšanas brīdi.

7.3. Pircējam/Lietotājam ir tiesības neierobežoti norēķināties ar Karti pie Tirgotājiem tās Lietošanas termiņa laikā un līdz brīdim, kamēr Darījumu un Komisijas maksu kopsumma nepārsniedz Kartes Nominālvērtību.

7.4. Pircējam ir tiesības nodot atpakaļ Pārstāvim bojātas Kartes atbilstoši Noteikumiem. Karšu nomaiņa tiek veikta tikai gadījumā, ja tiek iesniegta bojātā Karte un tai nav viltojuma pazīmju.

7.5. Pircējs/Lietotājs apzinās un piekrīt, ka Pārstāvim, Tirgotājam vai Emitentam ir tiesības ziņot atbildīgajām iestādēm un tiesības pieprasīt Pircēja un/vai Lietotāja identifikāciju gadījumos, kad Pārstāvim, Tirgotājam vai Emitentam ir pamats uzskatīt, ka Pircējs un/vai Lietotājs plāno veikt vai ir veicis aizdomīgu darījumu.

7.6. Pircējs un/vai Lietotājs uzņemas visus riskus par Kartes nozaudēšanu vai iespējamo bojāeju ar brīdi, kad Karte tiek izsniegta Pircējam atbilstoši šiem Noteikumiem. Kartes nozaudēšanas gadījumā, kad pastāv risks Kartes nesankcionētai lietošanai, attiecīgā Karte tiek bloķēta, Pircējam un/vai Lietotājam piesakot Kartes bloķēšanu, piezvanot pa Emitenta tālruni 67222 555 un pēc iespējas īsākā laikā iesniedzot arī rakstisku paziņojumu. Visu risku par iespējamiem nesankcionētiem Darījumiem ar Karti līdz brīdim, kad Emitentam tiek paziņots par Kartes bloķēšanu, uzņemas Lietotājs un/vai Pircējs; Emitents neatbild par neautorizētiem Darījumiem, kas veikti ar Karti. Bloķējot karti, jānosauc vārds, uzvārds, kontaktinformācija, Kartes numurs (vai tā daļa, kuru var redzēt uz Kartes iegādi apliecinoša kases čeka).

7.7. Lietotājam un/vai Pircējam ir tiesības pieprasīt nozaudētas vai nozagtas kartes nomaiņu pret jaunu Karti ar tādu elektroniskās naudas atlikumu, kāds bija nozagtajai vai nozaudētajai Kartei, ja ievēroti 7.6.punktā minētie nosacījumi, Lietotājs vai Pircējs ir iesniedzis pieteikumu Kartes aizvietošanai, uzrādot Kartes iegādes čeku un samaksājot Komisijas maksu par Kartes aizvietošanu saskaņā ar šiem Noteikumiem. Emitentam ir tiesības atteikt Kartes aizvietošanu, ja Kartes Lietotāja vai Pircēja norādītā informācija ir neatbilstoša vai Kartes atlikums iztērēts līdz tās bloķēšanai.

8. Pirkumi ar Karti

8.1. Karti ir iespējams lietot Darījumiem uzreiz pēc tās iegādes un Kartes aktivizēšanas.

8.2. Pirms pirkumu veikšanas ar Karti Kartes Lietotājam ir jāparakstās uz Kartes.

8.3. Pirkumus ar Karti veic, iesniedzot Karti Tirgotāja darbiniekam pirms Darījuma veikšanas.

8.4.Lai veiktu Darījumu, Tirgotāja darbinieks uzsāk Kartes Autorizāciju.

8.5. Ja Autorizācija ir veiksmīga, tad no Kartes konta tiek atskaitīta elektroniskā nauda, ekvivalenta pirkuma summai, un Lietotājs saņem Darījumu apliecinošu kases un POS termināla čeku. Lietotājam ir pienākums parakstīt vienu POS termināla čeka eksemplāru un iesniegt to atpakaļ Tirgotāja darbiniekam, otru saglabāt gadījumam, ja Emitents to pieprasa, lai pieņemtu lēmumu attiecībā uz Pircēja un/vai Lietotāja pieteiktajām pretenzijām.

8.6. Ja Autorizācija nav veiksmīga, jo:

8.6.1.Kartes kontā nav pietiekams atlikums Darījuma veikšanai, Lietotājam ir tiesības samaksāt starpību ar citu Karti, skaidrā naudā vai ar bankas maksājuma karti, ja šādu iespēju paredz Tirgotājs;

8.6.2. Kartei ir beidzies Lietošanas termiņš, tad Lietotājam ir tiesības iesniegt pieteikumu Kartes atjaunošanai atbilstoši šiem Noteikumiem, samaksājot Komisijas maksu;

8.6.3.Karte ir bojāta, tad Lietotājam ir tiesības iesniegt pieteikumu Kartes aizvietošanai atbilstoši šiem Noteikumiem;

8.6.4. Netiek nodrošināti telekomunikāciju pakalpojumi vai radušās citas tehniskas problēmas, tad Lietotājam apmaksa par konkrēto preci vai pakalpojumu jāveic, izmantojot citu norēķinu līdzekli, ja tas ir iespējams. Ja šāds neveiksmīgs pirkuma mēģinājums notiek Kartes Lietošanas termiņa pēdējā dienā, tad Lietotājam ir tiesības bez Komisijas maksas samaksas prasīt Kartes Lietošanas termiņa pagarinājumu ne īsāku par vienu dienu.

8.7.Tirgotājs var nepieņemt Karti Darījuma veikšanai, ja Kartes konta atlikums ir ekvivalents EUR 0,00 (nulle euro), tai ir beidzies Lietošanas termiņš, tā ir bojāta vai saņemts Autorizācijas atteikums sakarā ar Kartes paziņošanu par nozagtu vai nozaudētu.

8.8. Tirgotājs var nepieņemt Karti Darījuma veikšanai, ja darbiniekam ir aizdomas, ka Karte ir viltota vai Kartes drošības parametri neatbilst starptautisko maksājumu sistēmu noteikumiem. Pastāvot šādām aizdomām, Tirgotājs var aizturēt Karti. Aizturētās Kartes tiek nodotas Emitentam lēmuma pieņemšanai par turpmāko rīcību ar tām.

8.9. Ja kāds Tirgotājs nepieņem Karti preču vai pakalpojumu apmaksai, vai ja Lietotājam rodas pamatotas aizdomas par to, ka Tirgotājs nevajadzīgi nolasa Kartes datus vairākkārt vai veic citas aizdomīgas darbības ar Karti, vai bez pamatota iemesla atsaka Lietotājam Darījuma veikšanu ar Karti, Lietotājam ir pienākums nekavējoties informēt par to Infocentra pārstāvi un/vai Emitentu, un pēc pieprasījuma sniegt rakstisku paskaidrojumu, fiksējot radušos situāciju un visus apstākļus. Ja Lietotājs neievēro minētajā Noteikumu punktā noteikto attiecībā uz pienākumu informēt par iespējamu vai konstatētu Tirgotāja neatbilstošu rīcību, Emitenta Karšu apstrādes sistēmas dati par Darījumu tiks uzskatīti par pamatotu pierādījumu Darījuma faktam, ieskaitot Darījuma summu.

8.10. Ja Darījums tiek atcelts jebkādu iemeslu dēļ (piem., Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajos gadījumos), Tirgotājs atmaksā Lietotājam Darījuma summu vai tās daļu saskaņā ar Tirgotāja noteikto Darījumu atcelšanas kārtību.

8.11. Pārstāvis var noteikt konkrētus Tirgotājus, kuru preču vai pakalpojumu apmaksa nav iespējama ar Karti. Ja šādi ierobežojumi tiek noteikti, informācija par tiem tiek uzskatāmi izvietota Infocentrā un pie konkrētā Tirgotāja. Lietotājam jebkurā brīdī ir tiesības Infocentrā pārliecināties par to, vai Karšu nepieņemšana ir konkrētā Tirgotāja iniciatīva (tātad – neatbilstoša šiem Noteikumiem) vai Pārstāvja noteikta kārtība.

9. Komisijas maksas

9.1. Par Kartes izsniegšanu un tās lietošanu tiek piemērotas Cenrādī noteiktās Komisijas maksas. Kartēm netiek piemērota gada maksa. Kartēm netiek piemērota atsevišķa maksa par elektroniskās naudas emisiju.

9.2. Komisijas maksas tiek noteiktas par papildus pakalpojumiem, kuri tiek sniegti pēc Pircēja vai Lietotāja pieprasījuma, piemēram, tai skaitā, bet ne tikai par Kartes atjaunošanu, bojātas Kartes aizvietošanu, Kartes konta atlikuma apskatīšanu bankomātā u.tml.

9.3. Emitentam ir tiesības vienpusēji mainīt Komisijas maksas, nodrošinot to publicēšanu Pārstāvja interneta vietnē un Cenrāža izvietošanu Infocentrā.

9.4. Komisijas maksa tiek ieturēta no Kartes konta atlikuma, Emitentam norakstot no Kartes konta elektronisko naudu apmērā, kas ekvivalents maksājamajai Komisijas maksai, un attiecīgi samazinot Lietotāja prasījuma apmēru pret Emitentu par elektroniskās naudas atpirkšanu, ja Kartes konta atlikums ir pietiekams Komisijas maksas samaksai. Ja Kartes kontā nav pietiekama atlikuma Komisijas maksas samaksai, Emitents informē par to Lietotāju, norādot, ka Komisijas maksa vai tās trūkstošā daļa samaksājama bezksaidrā naudā ar pārskaitījumu uz Emitenta norādīto kontu.

9.5. Pēc Lietošanas termiņa beigām Kartei, kuras kontā elektroniskās naudas atlikums nav vienāds ar EUR 0,00 (nulle eiro), līdz katra mēneša pēdējai darba dienai tiks ieturēta Komisijas maksa par Kartes konta uzturēšanu, līdz elektroniskās naudas atlikums Kartes kontā sasniegs EUR 0,00 (nulle eiro) un Kartes konts tiks slēgts.

10. Pārskati par Darījumiem ar Karti

10.1. Pārskatu par visiem ar Karti veiktajiem Darījumiem Lietotājs var pieprasīt Infocentrā, aizpildot pieteikumu. Lietotājs saņem atbildi 5 (piecu) darba dienu laikā.

10.2. Informāciju par Kartes atlikumu Lietotājs var saņemt:

10.2.1. bez maksas Infocentrā tā darba laikā;

10.2.2. bez maksas jebkurā diennakts laikā (izņemot pārtraukumus tehnisku iemeslu dēļ) Emitenta vai Pārstāvja interneta vietnē, ievadot Kartes numuru, vai arī piezvanot pa tālruņa numuru 67222 555 un nosaucot Kartes numuru;

10.2.3. par maksu  Cenrādī noteiktā Komisijas maksas apmēra – jebkuras bankas bankomātā, uz kura ir MasterCard logo, ievietojot tajā Karti un ievadot PIN kodu.

10.3. Noteikumu 10.1. un 10.2.punktā norādītā informācija ir pieejama Kartes Lietošanas termiņa laikā un vismaz 1,5 gadu pēc Lietošanas termiņa izbeigšanās dienas Infocentrā un pie Emitenta.

10.4. Noteikumu 10.1. un 10.2.punktā minētie pārskati un informācija tiek sagatavota elektroniski un ir derīga bez paraksta un zīmoga.

11. Karšu papildināšana

11.1. Kartes Nominālvērtība Kartes aktivizēšanas brīdī tiek fiksēta, un pēc Kartes iegādes to nav iespējams palielināt vai citādi grozīt; Kartes atlikumu nav iespējams papildināt.

11.2. Nav iespējams apvienot vairāku Karšu atlikumus.

12. Karšu Lietošanas termiņš, nederīgas un viltotas Kartes

12.1. Kartes Lietošanas termiņš tiek uzdrukāts uz Kartes. Karte ir derīga līdz pēdējam uz Kartes norādītā mēneša datumam (ieskaitot) Pārstāvja un/vai attiecīgā Tirgotāja darba laika ietvaros.

12.2. Karte nav derīga, ja:

12.2.1. tās elektroniskās naudas atlikums ir vienāds ar EUR 0,00 (nulle euro); vai

12.2.2. tai ir beidzies Lietošanas termiņš; vai

12.2.3. tā ir bojāta (par bojātu tiek uzskatīta Karte, kurai nav iespējams elektroniski nolasīt tās magnētisko celiņu vai arī tai ir mehāniski bojājumi, nav redzams kartes numurs, Nominālvērtība vai derīguma termiņš); vai

12.2.4. tā ir viltota vai tai ir viltojuma pazīmes.

12.3. Karte ir uzskatāma par viltotu, ja tās elektroniskās naudas atlikums ir lielāks par summu, kas ekvivalenta EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro), tās izskats/dizains neatbilst Pārstāvja noteiktajam Karšu paraugam vai tai ir citas Emitenta Priekšapmaksas dāvanu karšu lietošanas noteikumos aprakstītas viltojuma pazīmes.

12.4. Viltotas Kartes tiek anulētas, tās nav iespējams aizvietot ar derīgām Kartēm un to atlikums netiek atpirkts un tā ekvivalents euro valūtā netiek izmaksāts Lietotājam.

12.5. Noteikumu 12.2.2. un 12.2.3 punktā noteiktajos gadījumos Karti var aizvietot ar jaunu, vēršoties ar atbilstošu pieteikumu Infocentrā un samaksājot Komisijas maksu. Komisijas maksa netiek ieturēta, ja Karte ir bojāta Emitenta (t.sk. bojāta ražošanas, piegādes vai izdošanas procesā) vai Pārstāvja vainas dēļ.

13. Karšu atjaunošana vai aizvietošana

13.1. Kartes Lietošanas termiņu ir iespējams atjaunot vienu reizi 3 (trīs) mēnešu laikā pēc Kartes Lietošanas termiņa beigām, samaksājot Komisijas maksu. Lietotājam apmaiņā pret nomaināmo Karti tiek izsniegta jauna Karte ar tādu pašu atlikumu, kāds bija nomainītajai Kartei, un ar Lietošanas termiņu 6 (seši) mēneši. Nomaināmo Karti Lietotājs nodod  Infocentrā.

13.2. Mehāniski bojāta Karte, ar kuru nav iespējams norēķināties, var tikt aizvietota ar jaunu Karti ar Nominālvērtību, kas nepārsniedz aizvietotās Kartes atlikumu.

13.3. Rīcība Noteikumu 13.1. un 13.2.punktā minētajos gadījumos:

13.3.1. Lietotājam Infocentrā jāaizpilda Infocentra darbinieka norādītais pieteikums;

13.3.2. Lietotājam obligāti jānorāda sava kontaktinformācija, lai Pārstāvja vai Emitenta pārstāvis var sazināties ar Lietotāju, ja rodas jautājumi saistībā ar pieteikumu;

13.3.3. Emitents izskata pieteikumu 2 (divu) Emitenta darba dienu (visas dienas, izņemot sestdienu un svētdienu, Latvijas Republikas svētku dienas, kā arī Emitenta noteiktās papildu brīvdienas, par ko informācija ir pieejama Emitenta interneta vietnē www.transactpro.lv) laikā no dienas, kad attiecīgo pieteikumu ir saņēmis Emitents;

13.3.4. pēc lēmuma pieņemšanas Pārstāvja vai Emitenta pārstāvis sazinās ar Lietotāju, kas iesniedza pieteikumu, un vienojas par Kartes aizvietošanas kārtību vai paziņo Kartes aizvietošanas atteikumu.

13.4. Bojāta Karte netiek aizvietota ar jaunu Karti, ja tai tiek konstatētas viltojuma pazīmes.

13.5. Bojāto Karšu aizvietošana ar jaunām Kartēm tiek veikta Infocentrā, iesniedzot bojāto Karti, samaksājot Komisijas maksu un uzrādot Kartes iegādi apliecinošu dokumentu.

14. Elektroniskās naudas atpirkšana un Kartes atlikuma saņemšana

14.1. Kartes Lietošanas termiņa laikā un 3 (trīs) gadu laikā pēc Lietošanas termiņa beigām Lietotājs ir tiesīgs iesniegt Infocentrā pieteikumu Emitentam Kartes kontā esošās elektroniskās naudas atpirkšanai un Kartes atlikuma izmaksāšanai bezskaidrā naudā. Lietotājs aizpilda noteiktas formas veidlapu, iesniedz Infocentrā Karti, pēc pieprasījuma uzrāda Kartes iegādi apliecinošu dokumentu un Lietotāja identifikācijas dokumentu, kā arī samaksā Komisijas maksu. Kartes atlikums netiek izmaksāts, ja tas nepārsniedz maksājamas Komisijas maksas apmēru vai ja netiek iesniegta Karte, vai tiek konstatētas Kartes viltojuma pazīmes.

14.2. Elektroniskās naudas atpirkšanu un Kartes atlikuma izmaksu ir iespējams pieprasīt un saņemt tikai vienreiz un tikai Kartes atlikuma pilnā apmērā; Kartes kontā esošās elektroniskās naudas atpirkšana pa daļām nav iespējama. Pēc atlikuma izmaksas Karte tiek anulēta, Kartes konts tiek slēgts un Karte vairs nav izmantojama.

14.3. Pēc Noteikumu 14.1. punktā noteiktā termiņa notecēšanas Lietotājs zaudē prasījuma tiesības pret Emitentu par Kartes kontā esošās elektroniskās naudas atlikuma atpirkšanu; elektroniskās naudas atlikums tiek dzēsts un tā ekvivalents naudā turpmāk netiek izmaksāts.

15. Pretenzijas

15.1. Jebkādas pretenzijas par Kartes iegādi un Darījumiem ar Kartēm Pircējam un Lietotājam ir tiesības iesniegt Emitenta Priekšapmaksas dāvanu karšu lietošanas noteikumos noteiktajā termiņā un kārtībā.

15.2. Pretenzijas var iesniegt Infocentrā, kā arī Emitentam bez Pārstāvja starpniecības.

15.3. Pretenzijas jāiesniedz rakstveidā, norādot pretenzijas iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu un kontaktinformāciju, Kartes numuru, Darījumu vai datus, kurus pretenzijas iesniedzējs apstrīd, faktus un apstākļus, kas pamato pretenziju, un pretenzijas iesniedzēja prasījumu.

15.4. Pretenzijas par Darījumiem tiek izskatītas un tiek sniegta pamatota atbilde par pretenziju 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc to saņemšanas. Cita satura pretenzijas, kas saistītas ar Kartes iegādi vai tās lietošanu (tādas, kurās netiek apšaubīti Darījumi), tiek izskatītas atbilstoši Emitenta Sūdzību pārvaldības politikā noteiktajai kārtībai, kas ir pieejama Infocentrā, Emitenta birojā tā juridiskajā adresē un interneta vietnē www.transactpro.lv.

15.5. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šo Noteikumu 15.4.punktā minētā termiņa vai kuras neatbilst šo Noteikumu 15.3.punkta prasībām, netiek izskatītas. Noteikumos paredzētajos gadījumos Pretenzijai jāpievieno Karte, ar kuru ir saistīta pretenzija.

15.6. Pircējam un Lietotājam ir pienākums pārbaudīt saņemtos čekus un kvītis nekavējoties pēc Kartes iegādes un Darījuma veikšanas.

15.7. Jebkuru nesakritību gadījumā par noteicošiem tiek uzskatīti Emitenta izmantotās karšu darījumu apstrādes sistēmas dati par Darījumiem un Karšu atlikumiem.

15.8. Ja pretenzija tiek atzīta par pamatotu, tad Emitents vai nu atjauno esošās Kartes darbību vai  atlikumu vai nu izsniedz pretenzijas iesniedzējam jaunu Karti ar Nominālvērtību, kas atbilst pamatoti atlīdzināmajai summai.

15.9. Ja pretenzija tiek atzīta par nepamatotu, tad pretenzijas iesniedzējam ir pienākums samaksāt Komisijas maksu par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu saskaņā ar Cenrādi. Emitentam ir tiesības Komisijas maksu ieturēt no Kartes atlikuma, norakstot no Kartes konta elektronisko naudu apmērā, kas ekvivalents Komisijas maksai, un atbilstoši samazinot Lietotāja prasījuma tiesību pret Emitentu par elektroniskās naudas atpirkšanu.

16. Emitenta un Pārstāvja tiesības un atbildība

16.1. Pārstāvis atbild tikai par Noteikumos aprakstīto savu pienākumu izpildi, Emitenta pienākumi papildus ir definēti Emitenta Priekšapmaksas dāvanu karšu lietošanas noteikumos.

16.2. Emitents vai Pārstāvis neatbild par Tirgotāja pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti, drošību vai atbilstību.

16.3. Jebkurā gadījumā Emitenta atbildība ir ierobežota ar attiecīgās Kartes atlikuma summu.

17. Pircēja un Lietotāja personas datu apstrāde

17.1. Emitents un Pārstāvis apstrādā Pircēja un Lietotāja personas datus šādiem mērķiem:

17.1.1. lai noslēgtu un izpildītu Dāvanu kartes līgumu;

17.1.2. lai sniegtu Pircējam un Lietotājam pakalpojumus Dāvanu kartes līguma ietvaros;

17.1.3. lai izpildītu ar normatīvajiem aktiem uzliktos pienākumus grāmatvedības un terorisma finansēšanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomās.Pārstavis veic personas datu apstrādi Emitenta uzdevumā un tālākai nodošanai Emitentam 17.1.1. – 17.1.3. punktā norādīto mērķu izpildei.

17.2. Emitenta un Pārstāvja veiktā Pircēja uni Lietotāju personas datu apstrāde balstās uz:

17.2.1. nepieciešamību noslēgt un izpildīt Dāvanu kartes līgumu ar Pircēju un Lietotāju;

17.2.2. nepieciešamību ievērot Emitenta un Pārstāvju leģitīmās intereses aizsargāt savas tiesības piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

17.2.3. nepieciešamību izpildīt uz Emitentu vai Pārstāvi attiecināmu juridisku pienākumu.

17.3. Ja Pircējs vai Lietotājs atsakās sniegt savus personas datus vai iebilst pret to apstrādi gadījumā, kad tas ir nepieciešams Dāvanu kartes līguma noslēgšanai vai Emitentam vai Pārstāvjiem ar normatīvajiem aktiem uzlikto pienākumu izpildei, Emitents vai Pārstāvis nevarēs sniegt Pircējam vai Lietotājam savus pakalpojumus.

17.4. Emitents kārtībā un apmērā, kādā to nosaka normatīvie akti vai kādā tas ir pamatoti nepieciešams, lai sniegtu Pircējam vai Lietotājam pakalpojumu, Pircēja vai Lietotāja personas datus nodod vai var nodot šādiem Emitenta pārstāvjiem vai sadarbības partneriem, t.sk. ārpus Eiropas Savienības robežām:

17.4.1. Pārstāvis;

17.4.2. Tirgotājs;

17.4.3. Starptautiskās maksājumu karšu sistēma Mastercard;

17.4.4. maksājumu pakalpojumu iestādes;

17.4.5. IT, grāmatvedības un juridisko pakalpojumu sniedzēji;

17.4.6. valsts un pašvaldības iestādes.

17.5. Pircēja un Lietotāja personas datus saturošie dokumenti glabā Emitents saskaņā ar uz Emitentu attiecināmajiem normatīvajiem aktiem zemāk norādītajā kārtībā:

17.5.1. Dāvanu kartes līgums un Pircēja uni Lietotāja personu apliecinošā dokumenta kopija – vismaz 5 (piecus) gadus no Dāvanu kartes līguma izpildes dienas;

17.5.2. Iesniegums (t.sk. pretenzija) un ar to saistītie dokumenti – vismaz 3 (trīs) gadus no  saņemšanas dienas.

17.6. Pārstāvis veic personas datu glabāšanu līdz to nodošanai Emitentam. Visi pieprasījumi saistībā ar personas datiem un to apstrādi iesniedzami Emitentam kā datu pārzinim.

17.7. Pircējam un Lietotājam ir šādas tiesības datu apstrādes jomā:

17.7.1. tiesības piekļūt personas datiem;

17.7.2. tiesības labot personas datus, ciktāl tas ir iespējams;

17.7.3. tiesības dzēst personas datus, ciktāl tas ir iespējams;

17.7.4. tiesības uz personas datu apstrādes ierobežošanu, ciktāl tas ir iespējams;

17.7.5. tiesības iebilst pret personas datu apstrādi;

17.7.6. tiesības uz datu pārnešanu, ciktāl tas ir iespējams;

17.7.7. tiesības iesniegt sūdzību nacionālajā fizisko personu datu aizsardzības iestādē.

18. Strīdu izskatīšana un piemērojamais likums

18.1. Noteikumi ir tulkojami atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.

18.2. Prasību vai pretenziju gadījumā Pircējs vai Lietotājs ir tiesīgs vērsties nepastarpināti pie Emitenta vai arī iesniegt tās rakstveidā Infocentrā, adresējot tās Emitentam. Pircēja un Lietotāja sūdzības tiks izskatītas Emitenta Sūdzību pārvaldības politikā noteiktajā kārtībā.

18.3. Visi strīdi, kas Emitentam, Pārstāvim, Pircējam un Lietotājam rodas sakarā ar Kartēm vai Noteikumiem, jebkuras mantiska vai nemantiska rakstura nesaskaņas vai prasības, kas izriet no šiem Noteikumiem, un ko tie nav atrisinājuši vienojoties, tiks izskatītas Latvijas Republikas tiesā.

19. Noslēguma noteikumi

19.1. Veicot samaksu par Karti vai parakstot Karšu iegādes līgumu, Pircējs noslēdz Dāvanu kartes līgumu, ar šo brīdi Pircējam ir saistoši visi Dāvanu kartes līguma noteikumi, tai skaitā Noteikumi; Pircējs ar šādām darbībām apliecina, ka ir iepazinies ar Dāvanu karšu līguma noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos pildīt.

19.2. Dāvanu kartes līgums ir spēkā tikmēr, kamēr Kartei ir derīgs Lietošanas termiņš. Kartes Lietošanas termiņam izbeidzoties, izbeidzas arī attiecīgās Dāvanu kartes līgums; savu spēku līdz saistību izpildes pienākuma beigām šajā gadījumā saglabā Dāvanu kartes līguma noteikumi, kas regulē Kartes atjaunošanu, Kartes konta uzturēšanu un elektroniskās naudas atpirkšanu, rīcību ar personu datiem, kā arī Pušu tiesiskās attiecības šajā sakarā.

T/C Dāvanu karšu pakalpojumu cenrādis

Npk. Pakalpojums Klientam piemērojamās komisijas maksas apmērs(1)
1.

Kartes izsniegšana

-
2. Darījumu komisija Bezmaksas
3. Informācijas par Kartes konta atlikuma saņemšana tirdzniecības centra Infocentrā, pa tālruni un internetā Bezmaksas
4. Informācijas par Kartes konta atlikuma saņemšana bankomātos (iespējams tikai Latvijā) EUR 0.75
5. Kartes atjaunošana vai aizvietošana EUR 5.00
6. Kartes konta uzturēšana pēc Kartes Lietošanas termiņa beigām EUR 3.00 mēnesī, līdz kartes konta atlikums sasniedz EUR 0.00
7.

Nepamatotas pretenzijas izskatīšana

EUR 15.00
8.

Skaidras naudas izsniegšana

Nav iespējams
9.

Kartes konta izraksta izsniegšana(2)

EUR 2.00
10. Darījumu pamatojošo dokumentu pieprasīšana no Tirgotāja EUR 15.00
11. Elektroniskās naudas atpirkšana, Kartes atlikuma izmaksāšana un Kartes konta slēgšana(3) EUR 7.00
12.

Pārskaitījuma veikšana uz Lietotāja kontu, kas atvērts:

- Transact Pro;

- citā finanšu iestādē Eiropā

Bezmaksas

EUR 3.00

 

(1) – PVN netiek piemērots atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 21. apakšpunktam.

(2) – komisijas maksa tiek piemērota Dāvanu kartēm, ja konta izrakstu pieprasa biežāk kā reizi mēnesī vai ja to pieprasa pēc Lietošanas termiņa beigām.

(3) – Komisijas maksa tiek piemērota, ja elektroniskās naudas atpirkšana un Kartes atlikuma izmaksa tiek pieprasīta pirms Kartes Lietošanas termiņa beigām vai pēc tam, kad ir notecējis gads kopš Kartes Lietošanas termiņa beigām.