Biznesa partneris

Šajā sadaļā jūs varat izlasīt, kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, ja sadarbojaties ar mums kā pašnodarbināta persona vai strādājat uzņēmumā, kurš ar mums sadarbojas.

Informācija par mūsu sadarbības partneru personas datu apstrādi

Pēdējais atjaunināšanas datums 08.03.2022. V2

Mēs rūpējamies par Jūsu privātumu

Jūsu uzticība mums ir svarīga. Mūsu mērķis ir, lai Jūs justos droši, izpaužot mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu personu.

Mēs veicam vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiek atbilstoši pastāvošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējai politikai, vadlīnijām un kārtībai. Mēs esam arī noteikuši datu aizsardzības speciālistu, kura uzdevums ir uzraudzīt, lai mēs ievērotu šos tiesību aktus, vadlīnijas un kārtību.

Mums ir svarīgi būt caurskatāmiem attiecībā uz to kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus. Šajā informatīvajā tekstā mēs aprakstām, kā un kur mēs apstrādājam personas datus mūsu sadarbības, komunikācijas, iepirkumu, līgumu un citu biznesa sadarbības veidu kontekstā.

Šis informatīvais teksts ir adresēts mūsu:

 • sadarbības partneriem, kuri ir fiziskas personas (tādas kā pašnodarbinātās personas);
 • sadarbības partneru pārstāvjiem un kontaktpersonām;
 • sadarbības partneru nolīgtajiem speciālistiem un darbiniekiem.

Šajā informatīvajā tekstā jēdziens “sadarbības partneris” nozīmē jebkuru piegādātāju, pakalpojumu sniedzēju, nomnieku, iznomātāju un jebkādu citu sadarbības formu, kura Jums ir ar mums.

Ja Jūs (fiziska vai juridiska persona) plānojat sniegt mums citu personu personas datus, Jums šīm personām ir jānodrošina šī informatīvā teksta kopija.

 • Kādu kategoriju personas datus mēs apkopojam un kādēļ?

      

  Iepirkums

  Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nodrošinātu preču vai pakalpojumu iepirkumu un nodrošinātu, ka sadarbības partneris izpilda tam izvirzītās prasības.

  Saistībā ar jauna sadarbības partnera izvēli iepirkumā, mums ir nepieciešamas apstrādāt Jūsu personas datus, piemēram, lai saņemtu kontaktpersonu vai sadarbības partneru pārstāvju kontaktinformāciju pirms izpētes vai iepirkumu, saņemta dokumentāciju, novērtētu atbilstību mūsu standartiem, uzaicinātu sadarbības partneri piedalīties iepirkumā utt.

  Personas datu kategorijas

  Juridiskais pamats

  Glabāšanas periods

  Atbilstoši katra iepirkuma procesa īpatnībām var tikt apstrādāti šādas kategorijas personas dati:

  • Identifikācijas informācija, piemēram, vārds, uzvārds utt.

  • Uzņēmuma informācija, piemēram, uzņēmuma nosaukums, personas amats utt.

  • Kompetences informācija, piemēram, profesionālā pieredze, izglītība, sertifikāti, kursi, valodas prasmes utt.

  • Kontaktinformācija, piemēram, epasts, telefona numurs, adrese utt.

  • Papildus informācija atbilstoši katra iepirkuma procesa prasībām. Tas būs atkarīgs no tā, kāda veida iepirkums tiks veikts

  Mūsu leģitīmās intereses organizēt un koordinēt konkurētspējīgu iepirkumu procesu

  Skatīt sadaļu “Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

  Sadarbības pārvaldība ar sadarbības partneri

  Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai administrētu sadarbību tieši vai netieši ar Jums, piemēram, noslēgtu un izpildītu līgumu, tai skaitā dokumentāciju, kas pierāda pilnvarojumu, reģistrētu Jūsu kontaktinformāciju sadarbības partneru reģistrā kā pārstāvi noteiktai organizācijai, pārvaldītu sadarbības partneru deklarācijas, pārvaldītu ar līgumu saistītu dokumentāciju (piemēram, rēķinus, transportēšanas dokumentus, CMR, apdrošināšanu) un apstrādātu maksājumus, pārvaldītu un arhivētu līgumus ar sadarbības partneriem, pārvaldītu lietotāju kontus (piemēram, piegādātāju portālā), nodrošinātu prognozes, apstrādātu pasūtījumu produktiem vai pakalpojumiem no kompānijas, kurā Jūs strādājat, apstrādātu apstiprinājumus un sūdzības, kontaktētos ar Jums par sadarbības līguma izpildi un saistītajām izmaiņām, izvērtētu un sekotu līdzi mūsu sadarbībai, piemēram, pārbaudītu, vai sadarbības partneris uztur nepieciešamās atļaujas un sertifikāciju, monitorētu nodrošinātu pakalpojumu kvalitāti. Reizēm mēs varam vienoties ar sadarbības partneri par noteiktu dokumentu derīguma termiņa pagarinājumu, piemēram, par apdrošināšanas polišu termiņu, kas pārsniedz to, ko pieprasa normatīvie akti, šādi dokumenti tiks glabāti līdz šie dokumenti ir derīgi.

  Personas datu kategorijas

  Juridiskais pamats

  Glabāšanas periods

  • Identifikācijas informācija, piemēram, vārds, uzvārds utt.
  • Kontaktinformācija, piemēram, epasts, telefona numurs, adrese utt.
  • Uzņēmuma informācija, piemēram, uzņēmuma nosaukums, personas amats utt.
  • Kompetences informācija, piemēram, profesionālā pieredze, izglītība, sertifikāti, kursi, valodas prasmes utt.
  • Autentifikācijas informācija, piemēram, elektroniskā paraksta informācija, parole, drošības jautājums, verifikācijas kods utt.

  Lai noslēgtu sadarbības līgumu un izpildītu sadarbības līgumu ar sadarbības partneri

  Skatīt sadaļu “Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

  Komunikācija ar potenciālajiem sadarbības partneriem

  Mēs apstrādājam Jūsu personas datus kā noteikta uzņēmuma kontaktpersonu vai pārstāvi, lai sakontaktētos nākotnes sadarbībai starp Jums, kompāniju, kuru Jūs pārstāvat un mums.

  Personas datu kategorijas

  Juridiskais pamats

  Glabāšanas periods

  • Identifikācijas informācija, piemēram, vārds, uzvārds utt.
  • Kontaktinformācija, piemēram, epasts, telefona numurs, adrese utt.
  • Uzņēmuma informācija, piemēram, uzņēmuma nosaukums, personas amats utt.

  Mūsu leģitīmās intereses komunicēt ar Jums kā uzņēmuma pārstāvi vai kontaktpersonu

  \

  Skatīt sadaļu “Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

  Lai izpildītu juridisku pienākumu

  Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai izpildītu saskaņā ar normatīvajiem aktiem uz mums attiecināmu juridisku pienākumu, piemēram, pienākumu uzturēt lietvedību saistībā ar rēķiniem, transportēšanas dokumentu pārvaldību, CMR, pienākumiem saistībā ar būvniecības darbiem utt. Piemēram, lai izpildītu juridisku pienākumu, mums ir pienākums apstrādāt dažādas apdrošināšanas polises (piemēram, trešo pušu atbildības apdrošināšanu) un šādas apdrošināšanas polises var saturēt personas datus.

  Personas datu kategorijas

  Juridiskais pamats

  Glabāšanas periods

  • Identifikācijas informācija, piemēram, vārds, uzvārds utt.
  • Kontaktinformācija, piemēram, epasts, telefona numurs, adrese utt.
  • Uzņēmuma informācija, piemēram, uzņēmuma nosaukums, personas amats utt.
  • Cita informācijas, kas nepieciešama juridisko pienākumu izpildīšanai

  Lai izpildītu juridisku pienākumu

  Skatīt sadaļu “Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

  Piekļuves un drošības pārvaldība

  Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nodrošinātu kontrolētu piekļuvi mūsu īpašumam (birojam, veikalu administratīvajām telpām, izplatīšanas centriem (DC), utt.) un ierobežotas pieejamības īpašumam, lai aizsargātu mūsu īpašumu, aktīvus un darbiniekus. Piemēram, lai reģistrētu, kurš ienāca mūsu īpašumā, izsniegtu Jums atslēgu un sekotu līdzi Jūsu kustībai mūsu īpašumā, noteiktu atbilstošos vārtus piegādēm.

  Personas datu kategorijas

  Juridiskais pamats

  Glabāšanas periods

  • Identifikācijas informācija, piemēram, vārds, uzvārds, transportlīdzekļa reģistrācijas numurs utt.
  • Kontaktinformācija, piemēram, epasts, telefona numurs, adrese utt.
  • Uzņēmuma informācija, piemēram, uzņēmuma nosaukums, personas amats utt.
  • Informācija par notikumu, piemēram, notikuma veids, laiks un datums, kad notika notikums, notikuma apraksts, pavaddokumenti utt.

  Mūsu leģitīmās intereses uz īpašuma, aktīvu un darbinieku aizsardzību

  Skatīt sadaļu “Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

  Pārvaldītu, aizsargātu un izstrādātu mūsu sistēmas un pakalpojumus

  Mēs apstrādājam Jūsu personas datu, lai pārvaldītu, aizsargātu un izstrādātu mūsu sistēmas un pakalpojumus, piemēram, novērstu problēmas, pierakstītu, izstrādātu, testētu un uzlabotu mūsu sistēmas vai pakalpojumus.

  Lai sasniegtu mērķi identificēt iespējamos draudus un krāpšanu vai nelikumīgu aktivitāti, un aizsargātu sistēmas un datus no neautorizēties piekļuves, un saglabātu konsekvenci, mēs veicam Jūsu aktivitātes (piemēram, kad piekļuvāt portālam, veicāt izmaiņas datos utt.) pierakstus (“auditācijas pieraksti”) mūsu sistēmā, kurai Jums ir sniegta piekļuve.

  Personas datu kategorijas

  Juridiskais pamats

  Glabāšanas periods

  • Lietotāja radītie personas dati, piemēram, informācija par aktivitātēm mūsu informācijas sistēmā, darbības digitālajos kanālos, utt.
  • Autentifikācijas informācija, piemēram, elektroniskā paraksta informācija, parole, drošības jautājums, verifikācijas kods utt.
  • Identifikācijas informācija, piemēram, vārds, uzvārds utt.
  • Kontaktinformācija, piemēram, epasts, telefona numurs, adrese utt.

  Mūsu leģitīmās intereses nodrošināt mūsu sistēmas un pakalpojumu dzīves-cikla pārvaldību, aizsardzību un izstrādi

  Skatīt sadaļu “Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

  Krāpšanas novēršana un juridisko pretenziju pārvaldība

  Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus, lai aizsargātu, nodibinātu un izmantotu juridiskās prasības, tai skaitā novērstu krāpšanu un kriminālu aktivitāti, mūsu produktu vai pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu.

  Personas datu kategorijas

  Juridiskais pamats

  Glabāšanas periods

  • Identifikācijas informācija, piemēram, vārds, uzvārds utt.
  • Kontaktinformācija, piemēram, epasts, telefona numurs, adrese utt.
  • Uzņēmuma informācija, piemēram, uzņēmuma nosaukums, personas amats utt.
  • Citu informāciju saistībā ar juridisko pretenziju

  Mūsu leģitīmās intereses

  Skatīt sadaļu “Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

 • No kādiem avotiem mēs vācam personas datus?

       

  No Jums

  Mēs iegūstam Jūsu personas datus, kurus nododat mums tieši komunikācijas laikā ar Jums par uzņēmumu, kuru pārstāvat, vai kā daļu no iepirkuma vai līguma slēgšanas procesa, vai kā daļu no Jūsu atbildes uz mūsu pieprasījumu pēc informācijas par Jūsu precēm, pakalpojumiem vai par mūsu sadarbību vispār.

  Sadarbības partneriem

  Mēs iegūstam Jūsu personas datus no uzņēmuma, kurā strādājat vai kuram nodrošināt pakalpojumus, piemēram, kad uzņēmums nodot mums informāciju par tās pārstāvi, informē mūs par sertificēto speciālistu, kurš veiks darbu vai nodrošināt piegādi, kurš apmeklēs mūsu telpas utt.

  Rimi Baltic grupas uzņēmumiem

  Rimi Baltic grupas uzņēmumi sadarbojas savā starpā un var dalīties ar Jūsu personīgo informāciju savā starpā, piemēram, saistībā ar preču vai pakalpojumu iepirkumu vai pirkumu.

  ICA Gruppen AB grupas uzņēmumiem

  ICA Gruppen AB var dalīties ar informāciju par Jums kā tā sadarbības partnera pārstāvi vai kontaktpersonu.

  Citām personām

  Mēs iegūstam Jūsu personas datus no citām personām, kas mums tos iesniedz, piemēram, lai sazinātos ar Jūsu uzņēmumu.

  Publiski pieejamiem avotiem

  Dažreiz mēs iegūstam informācija no publiski pieejamiem avotiem, piemēram, no publiskiem reģistriem (piemēram, Komercreģistra, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas, Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas u.c.) vai sociālajiem tīkliem, lai identificētu mūsu sadarbības partnera pārstāvošo personu, lai sazinātos ar Jums vai uzņēmumu, kuru pārstāvat, saistībā ar iepirkumu vai lai pārvaldītu sadarbības partneru attiecības, lai pārbaudītu nekustamo īpašumu potenciālam nekustamā īpašuma attīstības projektam. Piemēram, mēs varam izmantot publiskos reģistrus, lai precizētu Jūsu kvalifikāciju specifiskam uzdevumam, piemēram, būvniecībā, lai identificētu pārstāvi (piemēram, valdes priekšsēdētāju, valdes locekli), kuram ir pilnvarojums parakstīt līgumu.

  Informācijas sistēmām

  Mēs iegūstam personas datus no lietotajām tehniskajām sistēmām, piemēram, lietotāja konta auditācijas pieraksti, piekļuves pārvaldības sistēmas utt.

 • Personas datu izpaušana

     

  Pakalpojumu sniedzēji

  Mēs varam nodot Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas mums sniedz pakalpojumus, piemēram:

  • datu centru pakalpojumus;
  • sistēmu izstrādes un uzturēšanas pakalpojumus;
  • transportēšanas pakalpojumu sniedzēji;
  • uzņēmumi, kas iesaistīti saistītā būvniecības projektā;
  • iepirkumu sistēmu pakalpojumu sniedzēji;
  • piegādātāju pārvaldības sistēmas pakalpojumu sniedzēji;
  • apsardzes uzņēmumi, kas sniedz apsardzes pakalpojumus.

  Šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem, bet nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem. Tiem saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu tiek noteikts aizsargāt Jūsu personas datus.

  Grupas uzņēmumi

  Mēs varam dalīties ar Jūsu personas datiem ar atbilstošo Rimi Baltic grupas kompānijām, ja tas ir nepieciešamas definētā mērķa sasniegšanai.

  ICA Gruppen AB grupas uzņēmumi

  Mēs varam dalīties ar ICA Gruppen AB grupas uzņēmumiem ar informāciju par Jums kā sadarbības partnera pārstāvi vai kontaktpersonu.

  Tiesībsargājošās iestādes, valsts un pašvaldību iestādes

  Lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma un/vai, ja to prasa normatīvie akti. Mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus arī tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai pildītu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskās prasības un novērstu krāpšanu.

  Citi uzņēmumi

  Mēs varam dalīties ar Jūsu vārdu, uzvārdu, amatu, informāciju par uzņēmumu, kuru pārstāvat, Jūsu kontaktinformāciju ar citiem uzņēmumiem, kuri darbojas kā atsevišķi datu pārziņi, piemēram, uzņēmumi, kas iesaistīti saistītajos būvniecības projektos, uzņēmumi, kas ir atsevišķi datu pārziņi specifiskām aktivitātēm, auditori, apdrošinātāji, parādu piedzinēji, juridisko pakalpojumu sniedzēji.

  Kā arī mēs varam dalīties ar minēto informāciju, lai nodrošinātu, ka Jūs varat piekļūt īpašumiem, kas ir citu uzņēmumu piekļuves kontrolē, vai saņemt nepieciešamo atslēgu.

  Dažos gadījumos, kad Jūs mums sniedzat pakalpojumus būvniecības jomā, piemēram, sagatavojat būvprojektu, mēs varam publicēt šo dokumentu/informāciju iepirkumu sistēmā iepirkuma vajadzībām, lai iesaistītu citus sadarbības partnerus. Šāda publikācija var iekļaut atsauci uz noteiktā dokumenta autoru, piemēram, Jums, un to var redzēt citi uzņēmumi.

  Mēs varam nodot Jūsu personas datus citiem sadarbības partneriem, lai tie izpildītu uz sevi attiecināmos juridiskos pienākumus, piemēram, reģistrētu personas, kas atrodas būvniecības zonā, valsts kontrolētā elektroniskā laika uzskaites sistēmā.

 • Kur mēs apstrādājam jūsu personas datus?

      

  Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus ES/EEZ.

  Noteiktos gadījumos, Jūsu personas dati var tikt nosūtīti vai apstrādāti valstī ārpus ES/EEZ. Piemēram, starptautisko pārvadājumu piegādēs, mēs nosūtīsim Jūsu personas datus pakalpojuma sniedzējam noteiktajā valstī, lai nodrošināt veiksmīgu preču piegādi saskaņā ar CMR konvenciju. Lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati vienmēr tiek aizsargāti, mēs pārliecināmie, ka pastāv atbilstošas datu drošības garantijas, piemēram, vai attiecīgā valsts nodrošina pienācīgu personas datu aizsardzības līmeni, noslēdzam datu apstrādes līgumu ar pakalpojumu sniedzēju, kuram uzliekam par pienākumu aizsargāt datus tādā pašā apmērā kā mēs to darām. Jūs varat pieprasīt saņemt informāciju par valstīm, kurās tiek apstrādāti Jūsu personas dati, un īstenotajām personas datu drošības garantijām, iesniedzot mums rakstisku pieprasījumu.

 • Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?

  Iepirkums

  Iepirkuma procesā Jūsu personas dati tiks glabāti iepirkuma laikā un trīs gadus pēc iepirkuma beigām, lai nodrošinātu mūsu leģitīmās intereses pārvaldīt un atbildēt uz juridiskajām pretenzijām un veikt iekšējo auditu.

  Sadarbības pārvaldība ar sadarbības partneri

  Jūsu personas dati saistībā ar sadarbības pārvaldību ar sadarbības partneri tiek glabāti, kamēr esat sadarbības partnera kontaktpersona, pārstāvis, darbinieks vai nolīgtais sadarbības partneris un trīs gadus pēc šīs noteiktās personas maiņas, lai nodrošinātu mūsu leģitīmās intereses pārvaldīt un atbildēt uz juridiskām pretenzijām. Jūsu personas dati var tikt uzglabāti ilgāk, ja Jūsu personas dati ir ietverti dokumentos, kurus ir nepieciešams uzglabāt ilgāk. Tad Jūsu personas dati tiks glabāti tik pat ilgi, cik šāds dokuments.

  Gadījumos, kad glabāšanas termiņu nosaka nacionālie vai starptautiskie likumi vai normatīvie akti, mēs ievērosim šādas prasības uz noteikto glabāšanas laiku.

  Gadījumos, kad ir abpusēja vienošanās pagarināt noteiktu dokumentu derīguma termiņu, šādi dokumenti tiks glabāti līdz šie dokumentu ir derīgi.

  Komunikācija ar potenciālajiem sadarbības partneriem

  Komunikācijai starp potenciālajiem sadarbības partneriem Jūsu personas dati tiks glabāti, kamēr esat sadarbības partnera kontaktpersona vai pārstāvis un trīs gadus kopš mūsu pēdējās komunikācijas.

  Lai izpildītu juridisku pienākumu

  Jūsu personas dati tiks glabāti nepieciešamo laiku saistībā ar noteikto juridisko pienākumu.

  Piekļuves un drošības pārvaldība

  Apmeklētāju reģistrācijas sistēmās un žurnālos reģistrētie personas dati tiks glabāti ne ilgāk par vienu gadu.

  Papīra vai citā formā reģistrētie personas dati par atslēgas izsniegšanu un atgriešanu tiks glabāti, kamēr personai šī atslēga būs izsniegta

  Pārvaldītu, aizsargātu un izstrādātu mūsu sistēmas un pakalpojumus

  Informācija par aktivitātēm IT vidē tiks glabāta 18 mēnešus. Informācija par incidentiem, problēmām IT vidē tiks glabāta divus gadus.

  Krāpšanas novēršana un juridisko pretenziju pārvaldība

  Ja dati ir nepieciešami juridisko pretenziju pārvaldībai, tad dati tiks glabāti līdz identificētās problēmas noskaidrošanai vai noteiktās izmeklēšanas pabeigšanai, izlīgumam un juridiskās pretenzijas ieviešanai. Ja likuma vai iekšējo vadlīniju, instrukciju vai citu dokumentu vai procedūru pārkāpumi netiek atklāti, dati tiks glabāti vienu gadu pēc lēmuma pieņemšanas par izmeklēšanas izbeigšanu. Ja likuma vai iekšējo vadlīniju, instrukciju vai citu dokumentu vai procedūru pārkāpumi tiek atklāti, dati tiks glabāti trīs gadus pēc lēmuma pieņemšanas par izmeklēšanas izbeigšanu vai līdz tiesas galējā lēmuma ieviešanai (gadījumā, ja tiesas lēmuma ieviešana prasa vairāk nekā trīs gadus).

  Noteiktā glabāšanas termiņa beigās mēs drošā veidā izdzēsīsim vai anonimizēsim Jūsu personas datus, lai tos vairs nevarētu ar Jums sasaistīt.

 • Jūsu tiesības

  Datu aizsardzības likumi piešķir Jums virkni tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi.

  Ja Jūs vēlaties izmantot zemāk minētās tiesības, Jums vajadzētu sniegt pēc iespējas skaidrāku informāciju par pakalpojumu, kuru Jūs vai Jūsu uzņēmums nodrošina, vai par Jums esošu precīzu sasaisti ar mums (piemēram, uzņēmuma nosaukumu, kurā strādājat un kurš strādā ar mums, ar mums parakstītā līguma nosaukumu, pakalpojumu sniegšanas datumu utt.), kā arī sniegt sevi identificējošu informāciju, lai mēs varētu identificēt Jūs un atpazīt šo informāciju sistēmās vai dokumentos.

  Piekļuve personas datiem

  Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, ja mēs apstrādājam ar Jums saistītos personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu sazinieties ar kontaktpersonu, kas minēta Jūsu līgumā ar mums.

  Personas datu labošana

  Turklāt, ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības izlabot to pašiem vai lūgt to izdarīt mums.

  Piekrišanas atsaukšana

  Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu sazinieties ar kontaktpersonu, kas minēta Jūsu līgumā ar mums.

  Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

  Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm. Tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebilduši pret to, ja mums būs pārliecinoši iemesli turpināt apstrādāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu sazinieties ar kontaktpersonu, kas minēta Jūsu līgumā ar mums.

  Izdzēšana

  Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības pieprasīt mums izdzēst Jūsu personas datus. Tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu sazinieties ar kontaktpersonu, kas minēta Jūsu līgumā ar mums.

  Apstrādes ierobežojums

  Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu sazinieties ar kontaktpersonu, kas minēta Jūsu līgumā ar mums.

  Datu pārnesamība

  Visbeidzot, Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim (“datu pārnesamība”). Šīs tiesības attiecas tikai uz tiem datiem, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrāde tiek veikta automātiski. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu sazinieties ar kontaktpersonu, kas minēta Jūsu līgumā ar mums.

 • Ar ko varu sazināties, ja man ir kādi jautājumi?

  Ja Jums rodas kādi jautājumi par savu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums caur kontaktpersonu, kas minēta Jūsu līgumā ar mums vai sazinieties ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu. Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu inspekcijā.

  Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma kontaktinformācija

  Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgais uzņēmums ir tas attiecīgais uzņēmums, ar kuru Jūs vai uzņēmums, kuru pārstāvat, sadarbojas. Tā var būt viens no šiem uzņēmumiem:

  SIA Rimi Latvia, Reģ. Nr. 40003053029,
  Juridiskā adrese: 161 A. Deglava iela, Rīga, Latvija, LV 1021
  Telefona numurs: +371 6 7045 409
  E-pasts: info.lv@rimibaltic.com

  SIA Rimi Baltic, Reģ. Nr. 40003592957
  Juridiskā adrese: 161 A. Deglava iela, Rīga, Latvia, LV 1021
  Telefona numurs: +371 6 7045 529
  E-pasts: info@rimibaltic.com

  SIA Plesko Real Estate, Reģ. Nr. 40003516351
  Juridiskā adrese: 161 A. Deglava iela, Rīga, Latvia, LV 1021
  Telefona numurs: +371 6 7045 409
  E-pasts: relv@rimibaltic.com

  SIA Deglava Real Estate, Reģ. Nr. 40003785181
  Juridiskā adrese: 161 A. Deglava iela, Rīga, Latvia, LV 1021
  Telefona numurs: +371 6 7045 409
  E-pasts: relv@rimibaltic.com

  Datu aizsardzības speciālistu kontaktinformācija

  E-pasts: RimiDPO@rimibaltic.com
  Jūs varat sazināties ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu, nosūtot vēstuli mums uz iepriekš minēto adresi, adresējot to Datu aizsardzības speciālistam.