Informācija par personas datu apstrādi mārketinga un sabiedrisko attiecību pasākumos

Mēs rūpējamies par Jūsu privātumu

Jūsu uzticība mums ir svarīga. Mūsu mērķis ir, lai Jūs justos droši, kad izpaužat mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu. 

Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiek atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai. Mēs esam arī iecēluši Datu aizsardzības speciālistu, kura uzdevums ir uzraudzīt, lai mēs ievērotu šos tiesību aktus, vadlīnijas un kārtību. 

Mums ir svarīgi būt caurskatāmiem attiecībā uz to kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus.  Šajā informatīvajā tekstā mēs aprakstām, kā un kur mēs apstrādājam personas datus mārketinga un sabiedrisko attiecību pasākumu kontekstā.

Nepilngadīgu personu datu apstrāde
Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja Jūs pasākumu apmeklējat kopā ar nepilngadīgu bērnu, tad Jūs apzināties, ka arī bērna dati un attēls var tikt iekļauts pasākuma materiālos. Savukārt, ja Jūs esat nepilngadīgs un apmeklējat mūsu publiskos pasākumus patstāvīgi, Jums ir pienākums par to informēt savus likumiskos aizbildņus. Nepilngadīgu bērnu dalībai pasākumā var pieteikt tikai tā likumiskie aizbildņi vai citas personas, kuras ir saņēmušas likumisko aizbildņu atļauju.
 

 • Kādu kategoriju personas datus mēs ievācam un kādēļ
  • Pasākumu organizēšana

   Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai paši, vai iesaistot sadarbības partnerus, organizētu un nodrošinātu dažādu pasākumu norisi. Organizējot pasākumu, mēs apstrādāsim tikai konkrētajam pasākumam nepieciešamos personas datus. Piem., ja ir nepieciešams reģistrēties pasākuma apmeklējumam, mēs apstrādāsim Jūsu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, bet ja notiks arī intervijas, tad mēs papildus varam lūgt minēt arī Jūsu nodarbošanos un sniegt viedokli. 

   Lūdzu ņemiet vērā, ka pasākuma organizēšanas ietvaros mēs varam izmantot Jūsu norādīto kontaktinformāciju, lai ar Jums sazinātos saistībā ar konkrētā pasākuma norisi. 

   Dalība mūsu organizētajos pasākumos ir brīvprātīga. 

   Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods
   Mēs apstrādāsim tikai konkrēta pasākuma organizēšanai nepieciešamos personas, piem.: 
   • Vārds un uzvārds 
   • Nodarbošanās
   • Kontaktinformācija 
   • Izteiktais viedoklis
   Mūsu likumīgās intereses – zīmola atpazīstamības veicināšana un pasākuma norises nodrošināšana Skatīt sadaļu „Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

    

  • Pasākuma atspoguļošana iekšējos un ārējos komunikācijas kanālos

   Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai atspoguļotu notikušo pasākumu iekšējos komunikācijas kanālos (Rimi iekšējā tīklā, darbinieku žurnālā, uz ziņojumu dēļiem) un ārējos komunikācijas kanālos (sociālajos tīklos, mājaslapā utt.), veidojot dažādus rakstus ar mērķi popularizēt “Rimi” zīmolu.

   Lūdzu ņemiet vērā, ka pasākumu laikā notiek fotografēšana un/ vai filmēšana.
    

   Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods
   • Foto un/vai video materiāls
   • Vārds un uzvārds
   • Nodarbošanās
   • Izteiktais viedoklis
   Mūsu likumīgās intereses - zīmola atpazīstamības vecināšana Skatīt sadaļu „Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

    

  • Lai noslēgtu un izpildītu līgumu ar Jums par audiovizuālā materiāla vai fotogrāfijas izmantošanu

   Atsevišķos gadījumos, mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai noslēgtu un izpildītu līgumu ar Jums par audiovizuālā materiāla vai fotogrāfijas radīšanu, apstrādi un publicēšanu, saskaņā ar līgumā norādītajiem nosacījumiem. 

   Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods
   • Vārds, uzvārds
   • Personas kods
   • Adrese
   • Audiovizuālais materiāls / fotogrāfija

   Ja līgums tiek slēgts par bērna audiovizuālā materiāla izmantošanu, tad arī:

   • Bērna vārds, uzvārds
   • Bērna dzimšanas datums
   • Bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds
   • Bērna likumiskā pārstāvja personas kods
   • Bērna likumiskā pārstāvja adrese
     
   Līgumsaistību izpilde  Skatīt sadaļu „Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

    

 • No kādiem avotiem mēs iegūstam personas datus?
  • No Jums

   Mēs iegūstam personas datus, kurus Jūs iesniedzat mums, piemēram, reģistrējoties vai apmeklējot pasākumu. Ja pasākumam piesakāties vai to apmeklējat kā Mans Rimi lojalitātes programmas dalībnieks, tad var tikt izmantoti dati, ko esat sniedzis reģistrējoties Mans Rimi lojalitātes programmā.

  • Publiski pieejamajiem avotiem, piem., sociālajiem tīkliem

   Mēs varam iegūt publiski pieejamo informāciju par Jums, ja esat publiska persona un mēs vēlamies uzaicināt Jūs uz pasākumu.

  • Citi kanāli

   Reizēm mēs iegūstam Jūsu personas datus no sadarbības partneriem, ja pasākums tiek organizēts sadarbības ietvaros. 

 • Personas datu izpaušana
  • Pakalpojumu sniedzēji

   Mēs varam izpaust Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus, piemēram, aģentūrai, kas nodrošina pasākuma norisi. Šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem. Šiem uzņēmumiem, saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, ir pienākums aizsargāt Jūsu personas datus.

  • Grupas uzņēmumi

   Mēs varam dalīties ar Jūsu personas datiem Rimi Baltic grupas ietvaros, gadījumā, ja organizējam kopīgu pasākumu vai vēlamies Jūs aicināt piedalīties cita Rimi Baltic grupas uzņēmuma organizētajā pasākumā. Kā arī mēs varam dalīties ar Jūsu personas datiem Rimi Baltic grupas ietvaros, lai atspoguļotu notikušo pasākumu mūsu iekšējos komunikācijas kanālos.

  • Tiesībaizsardzības iestādes, valsts un pašvaldību institūcijas

   Lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam izpaust Jūsu personas datus tiesībaizsardzības iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām pēc to pieprasījuma. Mēs arī varam nodot Jūsu personas datus tiesībaizsardzības iestādēm, valsts un pašvaldību institūcijām, lai aizstāvētu savas juridiskās intereses - celtu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskās prasības.

  • Sabiedrība

   Atsevišķos gadījumos mēs varam publicēt informāciju par notikušo pasākumu, t.sk. par Jūsu dalību organizētajā pasākumā, ārējos komunikācijas kanālos (sociālajos tīklos, mājaslapā un citur). Vairumā gadījumu tās būs tikai fotogrāfijas vai video materiāli no pasākumiem, kurās arī Jūs varat būt redzams.

 • Kur mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

   Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs.  Atspoguļojot notikušo pasākumu vai ievietojot audiovizuālo materiālu vai fotogrāfiju sociālajos tīklos, Jūsu personas dati var tikt nosūtīti ārpus Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas, uzņēmumiem, kuri ir ņēmuši dalību Privātuma vairogā un apņēmušies nodrošināt tādu pašu datu aizsardzības līmeni, kāds pastāv Eiropas Savienībā. Sociālo tīklu pārvaldītājs ir parūpējies, ka šādos gadījumos pastāv atbilstošas drošības garantijas un Jūsu personas dati ir aizsargāti.

 • Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?

   Audiovizuālos materiālus un fotogrāfijas, kas atspoguļo mūsu rīkotos pasākumus, mēs glabājam ierobežotas pieejamības vietā neierobežotu laiku, lai veidotu un uzturētu atmiņas par mūsu pasākumiem.

   Līgums par audiovizuālā materiāla vai fotogrāfijas izmantošanu tiks glabāts 10 (desmit) gadus no tā parakstīšanas dienas. Savukārt šāda līguma ietvaros iegūtie audiovizuālā materiāla vai fotogrāfiju oriģinālie faili pēc to izgatavošanas un publicēšanas tiks iznīcināti nekavējoties un tie netiks atkārtoti izmantoti citiem mērķiem.

   Audiovizuālie materiāli vai fotogrāfijas sociālajos tīklos tiks glabāti 2 (divus) gadus no to publicēšanas brīža, savukārt mūsu iekšējos komunikācijas kanālos – 10 gadus.

   Jebkādi citi dati, kas minēti šajā dokumentā, tiek iznīcināti ne vēlāk kā gada laikā pēc pasākuma norises.

 • Jūsu tiesības

   Tiesību akti datu aizsardzības jomā piešķir Jums virkni tiesību attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi. 
   Ja vēlaties izmantot zemāk minētās tiesības, Jums jānorāda pēc iespējas precīzāka informācija par pasākumu, kurā piedalījāties (piem., nosaukumu, norises laiku u.tml.) kā arī jānorāda sevi identificējoša informācija, lai mēs spētu Jūs identificēt un atpazīt pasākuma materiālos.

  • Piekļuve personas datiem

   Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam par Jums. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

  • Personas datu labošana

   Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības izlabot to pašam vai lūgt to izdarīt mums. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, pasākuma norises vietā sazinieties ar pasākuma rīkotāja pārstāvi vai iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

  • Piekrišanas atsaukšana

   Ciktāl mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Lai īstenotu iepriekšminētās tiesības, lūdzu, pasākuma norises vietā sazinieties ar pasākuma rīkotāja pārstāvi vai iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

  • Iebilšana pret datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem

   Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, pasākuma norises vietā sazinieties ar pasākuma rīkotāja pārstāvi vai iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam. 

  • Iebilšana pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

   Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm. Tomēr, ja mums būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt datu apstrādi, mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

  • Dzēšana

   Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums datus saglabāt. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

  • Apstrādes ierobežošana

   Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekšminētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

 • Ar ko man sazināties, ja man ir jautājumi?

   Ja Jums rodas jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums. 
   Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

   Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma kontaktinformācija:
   SIA „Rimi Latvia”, reģ. Nr. 40003053029 
   Juridiskā adrese: A. Deglava iela 161, Rīga, Latvija, LV-1021
   Tālruņa numurs: +371 67045409
   E-pasts: info.lv@rimibaltic.com 

   Klientu servisa centra kontaktinformācija
   Tālruņa numurs: + 371 80000180
   E-pasts: info.lv@rimibaltic.com  

   Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija
   E-pasts: RimiDPO@rimibaltic.com 
    
   Jūs varat sazināties ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu, nosūtot vēstuli mums uz augstāk minēto adresi, adresējot to Datu aizsardzības speciālistam.