Pretenziju un/vai pieprasījumu izvērtēšanas privātuma politika

MĒS RŪPĒJAMIES PAR JŪSU PRIVĀTUMU

Jūsu uzticība mums ir svarīga. Mūsu mērķis ir panākt, lai jūs justos droši, sniedzot mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas izmantojama fiziskas personas identificēšanai. 

Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu jūsu personas datu drošu glabāšanos pie mums un to apstrādi atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem, mūsu iekšējai politikai, vadlīnijām un kārtībai. Mūsu darbības saskaņā ar tiesību aktiem un vadlīnijām uzrauga datu aizsardzības speciālists.

Mums ir svarīgi būt caurskatāmiem attiecībā uz to kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus. Šajā informatīvajā tekstā mēs aprakstām, kā un kur mēs apstrādājam personas datus sūdzību un pieprasījumu pārvaldības procesā.

 • KĀDU KATEGORIJU PERSONAS DATUS MĒS APKOPOJAM UN KĀDĒĻ
  • Jūsu pretenziju un/vai pieprasījumu izvērtēšana un atrisināšana

   Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai izvērtētu un atrisinātu jūsu pretenziju un/vai pieprasījumu (t.i., ierosinājumu, piezīmi, jautājumu, atsauksmi u.c.), lai pārliecinātos par jūsu pretenzijas pamatotību un sniegtu jums atbildi.

   Pretenzijas iesniegšanas gadījumā lūdzam sniegt arī šādu informāciju: jūsu vārds, uzvārds, kontaktinformācija, pretenzijas izklāsts un dokumenti, kas apliecina jūsu prasības pamatotību. Minētās informācijas neiesniegšanas gadījumā mēs nevarēsim izvērtēt un atrisināt jūsu pretenziju.  

   Iesniedzot pieprasījumu, jums ir iespēja izvēlēties, vai un kā jūs vēlaties saņemt atbildi uz savu pretenziju. Tāpēc ļaujam norādīt tikai attiecīgo kontaktinformāciju – dzīvesvietas adresi vai e-pasta adresi, vai telefona numuru. Ja nenorādīsiet nekādu kontaktinformāciju, mēs nespēsim sniegt jums atbildi.

   Personas datu kategorijas

   Juridiskais pamats

   Glabāšanas periods

   • Identifikācijas informācija,
    piemēram, vārds, uzvārds, lietotājvārds, klienta identifikācijas dokuments utt
   • Kontaktinformācija,
    piemēram, e-pasts, telefona numurs, adrese utt.
   • Informācija par notikumu,
    piemēram, notikuma veids, laiks un datums, kad notika notikums, notikuma apraksts, pavaddokumenti utt.
   • Atsauksmes
   • Informācija juridisko prasību administrēšanai 
   Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu.

   Skatīt sadaļu “Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

    

  • Mūsu pakalpojumu uzlabošana

   Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai izvērtētu, uzlabotu un paplašinātu mūsu pakalpojumus. Šim mērķim mēs apstrādājam jūs identificējošu informāciju, kontaktinformāciju vai jebkādu citu informāciju, kas var jūs identificēt kā konkrētu personu. Tas notiek tikai nepieciešamības gadījumā un tiešā saistībā ar mūsu pakalpojumu noteiktās jomas uzlabošanu, ja mēs nevaram sasniegt minēto mērķi bez jūsu personas datu apstrādes.

   Personas datu kategorijas

   Juridiskais pamats

   Glabāšanas periods

   • Identifikācijas informācija,
    piemēram, vārds, uzvārds, lietotājvārds, klienta identifikācijas dokuments utt.
   • Kontaktinformācija,
    piemēram, e-pasts, telefona numurs, adrese utt.
   • Informācija par notikumu,
    piemēram, notikuma veids, laiks un datums, kad notika notikums, notikuma apraksts, pavaddokumenti utt.
   • Atsauksmes

   Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu leģitīmās intereses uzlabot mūsu pakalpojumus  

   Skatīt sadaļu “Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

  • Juridisko pretenziju pārvaldība

   Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai nodibinātu, izmantotu vai aizstāvēt juridiskās prasības.

   Personas datu kategorijas

   Juridiskais pamats

   Glabāšanas periods

   • Identifikācijas informācija,
    piemēram, vārds, uzvārds, lietotājvārds, klienta identifikācijas dokuments utt.
   • Kontaktinformācija,
    piemēram, e-pasts, telefona numurs, adrese utt.
   • Informācija par notikumu,
    piemēram, notikuma veids, laiks un datums, kad notika notikums, notikuma apraksts, pavaddokumenti utt.
   • Atsauksmes
   • Informācija juridisko prasību administrēšanai

   Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu leģitīmās intereses nodibināt, izmantot vai aizstāvēt juridiskās prasības 

   Skatīt sadaļu “Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

 • NO KĀDIEM AVOTIEM MĒS IEGŪSTAM PERSONAS DATUS?
  • No jums

   Mēs iegūstam personas datus, kurus iesniedzat jūs vai jūsu pārstāvis, piemēram, iesniedzot pretenziju un/vai pieprasījumu.

 • PERSONAS DATU IZPAUŠANA
  • Pakalpojumu sniedzēji

   Mēs varam izpaust jūsu personas datus uzņēmumiem, kuri sniedz mums pakalpojumus, piemēram:

   • datu centru pakalpojumu sniedzējiem;
   • informācijas sistēmu attīstības un uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem;
   • sociālās platformas uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem.

   Šie uzņēmumi var apstrādāt jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nevar  to izmantot citiem mērķiem. Saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu šiem uzņēmumiem ir pienākums aizsargāt jūsu personas datus.

  • Grupas uzņēmumi

   Mēs varam izpaust jūsu personas datus attiecīgajiem Rimi Baltic grupas uzņēmumiem, ja jūsu pretenzija un/vai pieprasījums ir saistīts ar citu(-iem) Rimi Baltic grupas uzņēmumu(-iem).

  • Tiesībsargājošās iestādes, valsts un pašvaldības institūcijas

   Lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam izpaust  jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldības institūcijām pēc to pieprasījuma. Mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus arī tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai pildītu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskās prasības un novērstu krāpšanu.  

 • KUR MĒS APSTRĀDĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

   Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt jūsu personas datus ES/EEZ (Eiropas Savienība, Eiropas Ekonomiskā zona).

   Noteiktos gadījumos jūsu personas dati var tikt izpausti vai apstrādāti valstīs ārpus ES/EEZ. Piemēram, ja jūs sazināties ar mums ar sociālo platformu starpniecību (Facebook, Instagram, Twitter utt.), jūsu personas dati tiek nodoti pakalpojumu sniedzējiem, kas atrodas ASV. Eiropas Komisija nav pieņēmusi lēmumu vai norādījusi, vai minētā valsts nodrošina atbilstošu personas datu aizsardzības līmeni. Lai nodrošinātu jūsu personas datu drošību, mēs noslēdzam attiecīgu līgumu. Jūs varat saņemt informāciju par personas datu aizsardzības pasākumiem, iesniedzot mums rakstveida iesniegumu.

 • CIK ILGI MANI PERSONAS DATI TIEK GLABĀTI?

   Visi personas dati saistībā ar izskatītajām pretenzijām un/vai pieprasījumiem tiek glabāti ne ilgāk kā divus gadus no pretenzijas un/vai pieprasījuma saņemšanas datuma. Personas dati var tikt glabāti ilgāk, ja pretenzija un/vai pieprasījums vēl nav izskatīts vai vēl notiek tiesvedība. Šajā situācijā personas dati tiek glabāti līdz pretenzijas un/vai pieprasījuma izskatīšanai vai 1 gadu pēc attiecīgā tiesvedības procesa nobeiguma.

   Ja pretenzija un/vai pieprasījums ir atrisināts, parakstot izlīgumu, tad līgums ar jūsu personas datiem tiek glabāts 10 gadus.

   Personas dati, kas tiek apstrādāti nolūkā uzlabot mūsu pakalpojumus, tiks glabāti ne vairāk kā 2 gadus no attiecīgās pretenzijas un/vai pieprasījuma saņemšanas.

 • JŪSU TIESĪBAS

   Saskaņā ar tiesību aktiem datu aizsardzības jomā jums tiek piešķirtas vairākas tiesības attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi.

  • PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM

   Jums ir tiesības pieprasīt no mums apstiprinājumu tam, vai mēs apstrādājam ar jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi šiem datiem, ko mēs apstrādājam par jums. Lai īstenotu iepriekšminētās tiesības, lūdzam iesniegt rakstveida pieprasījumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.  

  • PERSONAS DATU LABOŠANA

   Ja uzskatāt, ka informācija par jums ir nepareiza vai nepilnīga, jums ir tiesības to izlabot patstāvīgi (ja ir šāda iespēja) vai lūgt mums to izdarīt. Lai īstenotu iepriekšminētās tiesības, lūdzam iesniegt rakstveida pieprasījumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

  • IEBILŠANAPRET APSTRĀDI, PAMATOJOTIES UZ LIKUMĪGAJĀM INTERESĒM

   Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi saskaņā ar savām likumīgajām prasībām. Tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebilduši pret to, ja mums būs pārliecinoši iemesli turpināt apstrādāt datus. Lai īstenotu iepriekšminētās tiesības, lūdzam iesniegt rakstveida pieprasījumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

  • DZĒŠANA

   Noteiktos apstākļos jums ir tiesības prasīt mums dzēst jūsu personas datus. Tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums saglabāt datus, piemēram, noteikta informācija ir nepieciešama, lai ievērotu juridiskos pienākumus saskaņā ar patērētāju tiesību aizsardzības normatīvajiem aktiem. Lai īstenotu iepriekšminētās tiesības, lūdzam iesniegt rakstveida pieprasījumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

  • APSTRĀDES IEROBEŽOŠANA

   Noteiktos apstākļos jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekšminētās tiesības, lūdzam iesniegt rakstveida pieprasījumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

 • AR KO MAN SAZINĀTIES, JA MAN IR JAUTĀJUMI?

   Ja jums rodas kādi jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums.

   Ja neesat apmierināti ar saņemto atbildi, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

   Par jūsu personas datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma kontaktinformācija
   Lielākajā daļā gadījumu:
   SIA Rimi Latvia, reģ. Nr. 40003053029,
   Juridiskā adrese: 161 A. Deglava iela, Rīga, Latvija, LV 1021
   Tālruņa numurs: +371 6 7045 409
   E-pasts: info.lv@rimibaltic.com

   Taču atsevišķos gadījumos kāds no zemāk minētajiem Rimi Baltic grupas uzņēmumiem var būt atbildīgs par jūsu personas datu apstrādi. Šie uzņēmumi apstrādā personas datus šajā informatīvajā tekstā aprakstītajā kārtībā.
   SIA Rimi Baltic, reģ. Nr. 40003592957
   Juridiskā adrese: 161 A. Deglava iela, Rīga, Latvija, LV 1021
   Tālruņa numurs: +371 6 7045 529
   E-pasts: info@rimibaltic.com

   SIA Plesko Real Estate, reģ. Nr. 40003516351
   Juridiskā adrese: 161 A. Deglava iela, Rīga, Latvija, LV 1021
   Tālruņa numurs: +371 6 7045 409
   E-pasts: relv@rimibaltic.com

   SIA Deglava Real Estate, reģ. Nr. 40003785181
   Juridiskā adrese: 161 A. Deglava iela, Rīga, Latvija, LV 1021
   Tālruņa numurs: +371 6 7045 409
   E-pasts: relv@rimibaltic.com

   Klientu servisa centra kontaktinformācija
   Tālruņa numurs: + 371 8 000 0180
   E-pasts: info.lv@rimibaltic.com

   Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija
   E-pasts: RimiDPO@rimibaltic.com  
   Jūs varat sazināties ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu, nosūtot uz iepriekšminēto adresi vēstuli un adresējot to Datu aizsardzības speciālistam.