Apmeklētājs

Šajā sadaļā jūs varat izlasīt, kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, ja apmeklējat mūsu telpas, izmantojat autostāvvietas.

Piekļuves pārvaldības privātuma politika

Pēdējās atjaunināšanas datums: 09.10.2020. V3

Mēs rūpējamies par Jūsu privātumu

Jūsu uzticība mums ir svarīga. Mūsu mērķis ir, lai Jūs justos droši, izpaužot mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.

Mēs veicam attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiek atbilstoši pastāvošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējai politikai, vadlīnijām un kārtībai. Mēs esam arī noteikuši datu aizsardzības speciālistu, kura uzdevums ir uzraudzīt, lai mēs ievērotu šos tiesību aktus, vadlīnijas un kārtību.

Mums ir svarīgi, lai, lai mēs nodrošinātu caurredzamību attiecībā uz to, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus. Šajā informatīvajā tekstā mēs paskaidrojam, kā un kur mēs apstrādājam personas datus saistībā ar viesu reģistrāciju un piekļuves pārvaldību.

 • Kādu kategoriju personas datus mēs ievācam un kādēļ

  Visu piekļuves pārvaldības darbību mērķis ir nepieļaut nepilnvarotu personu fizisku piekļuvi ierobežotas piekļuves vietām un aizsargāt mūsu īpašumu, aktīvus un darbiniekus.

  Lai nodrošinātu drošu piekļuves pārvaldību mūsu birojam, veikala administrācijas telpām un izplatīšanas centriem DC

  Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai kontrolētu piekļuvi mūsu birojam, veikala administrācijas telpām un izplatīšanas centriem DC, piem., lai reģistrētu Jūs kā apmeklētāju, turētu informāciju par to, kad Jūs ieradāties un pametāt mūsu īpašumu, lai informētu saņēmēju, ka esat ieradies, lai informētu Jūs par uzgaidīšanas laiku, Mums ir tiesības lūgt Jums uzrādīt mūsu apsargam vai sekretāram personu apliecinošu dokumentu, lai pārliecinātos par Jūsu identitāti.

  Šīm telpām var piekļūt tikai pilnvarots personāls, tādēļ, Jums ir jāreģistrējas un/vai jāsniedz informāciju par to, kas Jūs esat, kuru personu Jūs apmeklējat, paredzēto apmeklētāju skaitu un uzņēmumu, kuru viņi pārstāv. Ierodoties mēs varam lūgt Jūs norādīt ierašanās un projām došanās laiku un uzņēmumu, kuru pārstāvat.

  Personas datu kategorijas

  Juridiskais pamats

  Glabāšanas periods

  Identifikācijas informācija, piemēram, vārds, uzvārds, klienta ID utt.

  Uzņēmuma informācija, piemēram, uzņēmuma nosaukums, personas amats utt.

  Kontaktinformācija, piemēram, e-pasts, telefona numurs, adrese utt.

  Informācija par notikumu, piemēram, notikuma veids, laiks un datums, kad notika notikums, notikuma apraksts, pavaddokumenti utt.

  Autentifikācijas informācija, piemēram, elektroniskā paraksta informācija, parole, drošības jautājums, verifikācijas kods utt.

  Mūsu likumīgās intereses Ne ilgāk kā vienu gadu kopš datu ievadīšanas piekļuves žurnālā.

  Lai nodrošinātu autostāvvietas pieejamību

  Atsevišķos gadījumos mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus, lai nodrošinātu Jums iespēju bez maksas izmantot mūsu autostāvvietu, piem., reģistrējot mūsu dokumentos un sistēmās, ka automobilis ar Jūsu norādīto reģistrācijas numuru drīkst izmantot mūsu autostāvvietu konkrētiem mērķiem iepriekš saskaņotā laikā.

  Personas datu kategorijas

  Juridiskais pamats

  Glabāšanas periods

  Identifikācijas informācija, piemēram, vārds, uzvārds, klienta ID utt. Mūsu likumīgās intereses Apmeklētājiem – līdz 90 dienām, darbiniekiem – tikmēr, kamēr tie strādā uzņēmumā un izmanto autostāvvietu.

  Lai nodrošinātu drošu piekļuves atslēgu pārvaldību

  Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai kontrolētu piekļuvi ierobežotas piekļuves telpām, piem., lai izsniegtu Jums atslēgu (fiziskas atslēgas un atslēgu kartes) un sekotu līdzi, kā Jūs pārvietojaties mūsu īpašumā.

  Personas datu kategorijas

  Juridiskais pamats

  Glabāšanas periods

  Identifikācijas informācija, piemēram, vārds, uzvārds, klienta ID utt.

  Informācija par notikumu, piemēram, notikuma veids, laiks un datums, kad notika notikums, notikuma apraksts, pavaddokumenti utt.

  Autentifikācijas informācija, piemēram, elektroniskā paraksta informācija, parole, drošības jautājums, verifikācijas kods utt.

  Lietotāja radītie personas dati, piemēram, informācija par aktivitātēm mūsu informācijas sistēmā, darbības digitālajos kanālos, saglabātais iepirkumu saraksts, mīļākais veikals utt.

  Mūsu likumīgās intereses Tikmēr, kamēr Jums ir izsniegta atslēga.

  Krāpšanas novēršana un juridisko prasību pārvaldība

  Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus, lai realizētu aizstāvību, formulētu un izvirzītu juridiskās prasības, tai skaitā novērstu un/vai apturētu krāpnieciskas vai kriminālas aktivitātes, ievāktu pierādījumus saistībā ar konstatētajām problēmām un pārvaldītu notikumu.

  Personas datu kategorijas

  Juridiskais pamats

  Glabāšanas periods

  Identifikācijas informācija, piemēram, vārds, uzvārds, klienta ID utt.

  Uzņēmuma informācija, piemēram, uzņēmuma nosaukums, personas amats utt.

  Lietotāja radītie personas dati, piemēram, informācija par aktivitātēm mūsu informācijas sistēmā, darbības digitālajos kanālos, saglabātais iepirkumu saraksts, mīļākais veikals utt.

  Informācija par notikumu, piemēram, notikuma veids, laiks un datums, kad notika notikums, notikuma apraksts, pavaddokumenti utt.

  Informācija juridisko prasību administrēšanai
  Mūsu likumīgās intereses

  Līdz juridisko pretenziju atrisināšanai un risinājumu ieviešanai. Ja pārkāpumi netiek atklāti izmeklēšanā, dati tiks glabāti 1 (vienu) gadu pēc lēmuma pieņemšanas par izmeklēšanas izbeigšanu. Ja pārkāpums ir atklāts, dati tiks glabāti 3 (trīs) gadus pēc lēmuma pieņemšanas par izmeklēšanas pabeigšanu vai līdz tiesas galējā lēmuma ieviešanai.

  Piekļuve bezvadu interneta tīklam Jūsu vizītes laikā

  Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nodrošinātu piekļuvi mūsu sniegtajam bezvadu tīklam, kamēr Jūs apmeklējat mūsu telpas un aizsargāt mūsu leģitīmās intereses, ja esat pārkāpis bezvadu tīkla lietošanas noteikumus.

  Personas datu kategorijas

  Juridiskais pamats

  Glabāšanas periods

  Identifikācijas informācija, piemēram, vārds, uzvārds, klienta ID utt.

  Kontaktinformācija, piemēram, e-pasts, telefona numurs, adrese utt.

  Savienojuma informācija, piemēram, ierīces veids, operētājsistēma un tās versija, laika zona, pārlūkprogrammas veids utt.

  Lietotāja radītie personas dati, piemēram, informācija par aktivitātēm mūsu informācijas sistēmā, darbības digitālajos kanālos, saglabātais iepirkumu saraksts, mīļākais veikals utt.

  Mūsu likumīgās intereses 30 kalendārās dienas pēc piekļuves pieprasīšanas bezvadu tīklam

 • No kādiem avotiem mēs iegūstam personas datus?

  Jums

  Mēs apkopojam tos personas datus, kurus Jūs mums iesniedzat, piem., apmeklējot mūsu telpas un netieši, piemēram, izmantojot bezvadu tīklu.

  Mūsu pakalpojumu sniedzēji

  Mēs apkopojam personas datus, ko sniedz Jūsu pārstāvētais uzņēmums, piem., kad tas sniedz mums informāciju par plānotajiem apmeklētājiem.

  Citi avoti

  Mēs apkopojam personas datus no mūsu tehniskajām sistēmām, piem., ierakstiem audita žurnālā par izsniegtajām elektroniskajām atslēgām vai pieejas pārvaldības sistēmām.

 • Personas datu izpaušana

  Grupas uzņēmumi

  Mēs varam dalīties Jūsu informācijā ar attiecīgajiem Rimi Baltic grupas uzņēmumiem, ja tas ir nepieciešams noteikto mērķu sasniegšanai.

  Tiesībsargājošās iestādes, valsts un pašvaldību iestādes

  Lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus arī tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai sasniegtu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

  Citi uzņēmumi

  Šajā informatīvajā tekstā minētajiem mērķiem mēs varam dalīties ar Identifikācijas informāciju un/vai Uzņēmuma informāciju, kuru jūs pārstāvat ar citiem uzņēmumiem, kuri darbojas kā atsevišķi datu pārziņi. Mēs dalāmies šādā informācijā, lai nodrošinātu, ka jūs varat piekļūt telpām, kuras atrodas citā uzņēmuma piekļuves kontrolē, izmantot to autostāvvietu vai saņemt nepieciešamos piekļuvi.

  Pakalpojumu sniedzēji

  Mēs varam nodot Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus, tādiem kā:

  • datu centra pakalpojumi
  • informācijas sistēmu izstrādes un uzturēšanas pakalpojumi
  • fiziskās apsardzes servisiem

  Šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem, bet nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem. Viņiem saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu tiek noteikts aizsargāt Jūsu personas datus.

 • Kur mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

  Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus ES/EEZ.

  Jūsu personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

 • Cik ilgi mani personas dati tik glabāti?

  Pieejas pārvaldības un apmeklētāju reģistrācijas sistēmās un žurnālos ievadītie personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā vienu gadu.

  Papīra formā un citā veidā reģistrētie personas dati saistībā ar atslēgu izsniegšanu un nodošanu vai autostāvvietas izmantošanu tiks glabāti tikmēr, kamēr persona izmanto atslēgu vai autostāvvietu.

  Personas dati saistībā ar piekļuvi bezvadu tīklam un tā izmantošanu tiks glabāti 30 kalendārās dienas pēc piekļuves pieprasīšanas bezvadu tīklam.

  Ja dati ir nepieciešami krāpšanas novēršanai un juridisko pretenziju pārvaldībai, tie tiks uzglabāti līdz izmeklēšanas, izlīguma un juridisko pretenziju atrisināšanai un risinājumu ieviešanai. Ja pārkāpumi netiek atklāti izmeklēšanā, dati tiks glabāti 1 (vienu) gadu pēc lēmuma pieņemšanas par izmeklēšanas izbeigšanu. Ja pārkāpums ir atklāts, dati tiks glabāti 3 (trīs) gadus pēc lēmuma pieņemšanas par izmeklēšanas pabeigšanu vai līdz tiesas galējā lēmuma ieviešanai.

 • Jūsu tiesības

  Likumi par datu aizsardzību piešķir Jums vairākas tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi.

  Lūdzam ievērot, ka mūsu mērķis nav identificēt Jūs, ja tas nav nepieciešams noteiktu mērķu sasniegšanai.

  Piekļuve personas datiem

  Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, ja mēs apstrādājam ar Jums saistītos personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam par Jums. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai datu aizsardzības speciālistam.

  Personas datu labošana

  Turklāt, ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības izlabot to pašiem vai lūgt to izdarīt mums. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai datu aizsardzības speciālistam.

  Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

  Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm. Tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebilduši pret to, ja mums būs pārliecinoši motivējoši iemesli turpināt apstrādāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai datu aizsardzības speciālistam.

  Izdzēšana

  Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums izdzēst Jūsu personas datus. Tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai datu aizsardzības speciālistam.

  Apstrādes ierobežojums

  Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai datu aizsardzības speciālistam.

 • Ar ko man sazināties, ja man ir kādi jautājumi?

  Ja Jums rodas kādi jautājumi par savu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums.

  Ja neesat apmierināti ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu inspekcijā.

  Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma kontaktinformācija

  SIA Rimi Latvia, reģ. Nr. 40003053029,

  Juridiskā adrese: A. Deglava iela 161, Rīga, Latvija, LV-1021

  Tālruņa numurs: + 371 67045409

  E-pasts: info.lv@rimibaltic.com,

  Klientu apkalpošanas centra kontaktinformācija

  Tālruņa numurs: + 371 80000180

  E-pasts: info.lv@rimibaltic.com

  Datu aizsardzības inspektora kontaktinformācija

  E-pasts: RimiDPO@rimibaltic.com

  Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, nosūtot vēstuli mums uz iepriekš minēto adresi, adresējot to datu aizsardzības speciālistam.