Apmeklētājs

Šajā sadaļā jūs varat izlasīt, kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, ja apmeklējat mūsu telpas, izmantojat autostāvvietas.

Videonovērošanas datu apstrādes privātuma politika

Pēdējās atjaunināšanas datums: 13.04.2022. V5

Mēs rūpējamies par Jūsu privātumu

Jūsu uzticība mums ir svarīga. Mūsu mērķis ir, lai Jūs justos droši, izpaužot mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.

Mēs veicam attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiek atbilstoši pastāvošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai. Mēs esam iecēluši Datu aizsardzības speciālistu,  kura uzdevums ir uzraudzīt, lai mēs ievērotu šos tiesību aktus, vadlīnijas un kārtību.

Mums ir svarīgi, lai, apstrādājot Jūsu personas datus, tiktu nodrošināta caurredzamība. Šajā informatīvajā tekstā mēs aprakstām, kā un kur mēs apstrādājam personas datus videonovērošanas kontekstā.

 • Kādu kategoriju personas datus mēs ievācam un kādēļ?

  Videonovērošanas kameras

  Lai novērstu, kontrolētu un konstatētu noziedzīgus nodarījumus attiecībā uz īpašumu un aktīviem (zādzības, vandālisms u.c.), kā arī aizsargātu Jūsu un citu personu būtiskās intereses, tostarp veselību un dzīvību.

  Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai novērstu, kontrolētu un konstatētu noziedzīgus nodarījumus attiecībā uz īpašumu un aktīviem (zādzības, vandālisms u.c.), kā arī lai aizsargātu personu būtiskās intereses, tostarp, bet ne tikai, lai:

  • nodrošinātu drošību (klienti, darbinieki, dokumenti, informācija);
  • konstatētu privātīpašuma robežu pārkāpšanu, ielaušanos, zādzības, uzbrukumus, bojājumus, krāpšanu naudas darījumos un citas nelikumīgas darbības īpašumā un ārpus tā;
  • kontrolētu personu kustību, pulcēšanos un uzvedību, lai labāk pārvaldītu drošību un riskus;
  • noteiktu atbilstošu resursu sadalījumu situācijās, kad noziedzīga nodarījuma veikšana nav novēršama vai jau notiek;
  • izmeklētu incidentus.
  Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods
  Audio - vizuālais materiāls, piemēram, fotogrāfijas, filmas, audio faili, ieraksti no videonovērošanas kamerām. Mūsu likumīgās intereses un vitālo interešu, tostarp veselības un dzīvības aizsardzība Skatīt sadaļu „Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

   

  Īpašuma un procesa pārvaldība

  Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai uzraudzītu īpašumu, piemēram, telpu un autostāvvietas stāvokli, avārijas izeju u.c. būtisku objektu pieejamību un procesus.

  Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods
  Audio - vizuālais materiāls, piemēram, fotogrāfijas, filmas, audio faili, ieraksti no videonovērošanas kamerām. Mūsu likumīgās intereses Skatīt sadaļu “Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

   

  Juridisko pretenziju pārvaldība

  Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus, lai realizētu aizstāvību, formulētu un izvirzītu juridiskās prasības.

  Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods

  Audio - vizuālais materiāls, piemēram, fotogrāfijas, filmas, audio faili, ieraksti no videonovērošanas kamerām

  Cita informācija saistībā ar juridiskajām prasībām
  Mūsu likumīgās intereses Skatīt sadaļu “Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

   

  Statistika un tirgus izpēte

  Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, lai nodrošinātu statistikas ģenerēšanu un mūsu veikalu un iepirkšanās centru kopējās darbības analīzi, saskaitot apmeklētāju skaitu.

  Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods
  Audiovizuāli materiāli, piem., fotoattēli, filmas, video, audio datnes utt. Mūsu likumīgās intereses Skatīt sadaļu “Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

   

 • No kādiem avotiem mēs ievācam personas datus?

  Mūsu izmantotās informācijas sistēmas

  Mēs apkopojam un apstrādājam personas datus, pielietojot mūsu izmantotās informācijas sistēmas, t. i., videonovērošanas kameras, videonovērošanas vadības sistēmas, tirdzniecības vietas (POS) darījumu sistēmu un citas mūsu izmantotās informācijas sistēmas, ja tas nepieciešams noteiktu mērķu sasniegšanai.

 • Personas datu izpaušana

  Pakalpojumu sniedzēji

  Lai pildītu savas saistības pret Jums, mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus piemēram:

  • informācijas sistēmu izstrādes un uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem;
  • apsardzes uzņēmumiem.

   Šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem. Viņiem saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu tiek noteikts aizsargāt Jūsu personas datus.

  Grupas uzņēmumi

  Mēs varam dalīties ar Jūsu informāciju ar attiecīgajiem Rimi Baltics grupas uzņēmumiem, ja tas ir nepieciešams noteikto mērķu sasniegšanai.

  Tiesībsargājošās iestādes, valsts un pašvaldību iestādes

  Lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus arī tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai īstenotu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

 • Kur mēs apstrādāja Jūsu personas datus?

  Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus ES/EEZ. Jūsu personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

 • Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?

  Videonovērošanas ieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 60 (sešdesmit) dienas, ja vien ieraksts nesatur noteikta mērķa sasniegšanai nepieciešamu informāciju. Šādā gadījumā ieraksts tiek saglabāts līdz konstatētā jautājuma noskaidrošanai vai attiecīgās izmeklēšanas pabeigšanai.

  Videonovērošanas ieraksti statistikas un tirgus izpētes nolūkos netiek glabāti. Statistikas dati, kas neietver personas datus (piem., apmeklētāju skaits dienas laikā konkrētajā veikalā vai tirdzniecības centrā), tiks glabāti ne ilgāk kā 1 (vienu) gadu.

 • Jūsu tiesības

  Tiesību akti datu aizsardzības jomā piešķir Jums virkni tiesību attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi.

  Lūdzam ievērot, ka mūsu mērķis nav identificēt Jūs, ja tas nav nepieciešams noteiktu mērķu sasniegšanai. Ja Jūs pieprasāt kādu šeit noteikto tiesību realizēšanu, lūdzam mums sniegt papildu informāciju, lai mēs spētu Jūs identificēt un atpazīt Jūs videonovērošanas ierakstos.

  Piekļuve personas datiem

  Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītos personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam par Jums. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

  Personas datu labošana

  Informējam, ka videonovērošanas procesa specifikas dēļ nav iespējams labot personas datus.

  No 2018. gada 25. maija Jums ir arī turpmāk minētās tiesības.

  Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

  Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm. Tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebilduši pret to, ja mums būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt apstrādāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

  Lūdzam ņemt vērā, ka videonovērošanas rakstura dēļ mēs nevaram garantēt, ka Jūsu tiesības iebilst pret personas datu apstrādi īstenošana būs iespējamas pilnībā, jo datu vākšana notiek automātiski, un Jūs nevarēsiet izpildīt Jūsu uzdevumus vai saņemt pakalpojumus no mums bez kļūšanas par videonovērošanas objektu.

  Izdzēšana

  Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums izdzēst Jūsu personas datus. Tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

  Lūdzam ievērot, ka videonovērošanas procesa specifikas dēļ nav iespējams izdzēst noteiktas personas datus.

  Apstrādes ierobežojums

  Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

  Lūdzam ņemt vērā, ka videonovērošanas procesa specifikas dēļ mēs nevaram garantēt, ka Jūsu tiesību ierobežot personas datu apstrādi īstenošana būs iespējama pilnībā, jo datu vākšana notiek automātiski, un Jūs nevarēsiet izpildīt Jūsu uzdevumus vai saņemt pakalpojumus no mums bez kļūšanas par videonovērošanas objektu. 

 • Ar ko varu sazināties, ja man rodas jautājumi?

  Ja Jums rodas kādi jautājumi par savu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums.

  Ja neesat apmierināti ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu Valsts inspekcijā.

   

  Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma kontaktinformācija

  SIA RIMI LATVIA, reģ. Nr. 40003053029

  Juridiskā adrese: Deglava iela 161, Rīga, Latvija, LV-1021

  Tālruņa numurs: + 371 67 045 409

  E-pasts: info.lv@rimibaltic.com

  Klientu apkalpošanas centra kontaktinformācija

  Tālruņa numurs: + 371 80000180

  E-pasts: info.lv@rimibaltic.com

  Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

  E-pasts: RimiDPO@rimibaltic.com 

  Jūs varat sazināties ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu, nosūtot vēstuli mums uz iepriekš minēto adresi, adresējot to Datu aizsardzības speciālistam.