Loteriju, spēļu un/vai konkursu privātuma politika

Mēs rūpējamies par Jūsu privātumu

Jūsu uzticība mums ir svarīga. Mūsu mērķis ir, lai Jūs justos droši, izpaužot mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.

Mēs veicam attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiek atbilstoši pastāvošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējai politikai, vadlīnijām un kārtībai. Mēs esam arī noteikuši datu aizsardzības amatpersonu, kuras uzdevums ir uzraudzīt, lai mēs ievērotu šos tiesību aktus, vadlīnijas un kārtību.

Mums ir svarīgi, lai, apstrādājot Jūsu personas datus, tiktu nodrošināta caurredzamība. Tāpēc šajā informatīvajā tekstā esam aprakstījuši, kā un kur mēs apstrādājam personas datus loteriju, spēļu un/vai konkursu kontekstā.

 • Kādu kategoriju personas datus mēs ievācam un kādēļ
  • Loteriju, spēļu un/vai konkursu administrēšana

   Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai administrētu „Rimi” un/vai „Rimi” piegādātāju loterijas, spēles un/vai konkursus, ja Jūs esat izteicis vēlmi piedalīties loterijās, spēlēs un/vai konkursos (tostarp, ja esat apzināti publiskojis savus personas datus sociālo tīklu komentāros, ziņojumos un citur). Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai noteiktu un paziņotu uzvarētāju, identificētu Jūs, izsniedzot loterijas, spēļu un/vai konkursu balvas, kā arī, lai iekļautu Jūsu vārdu un uzvārdu loterijas protokolā saskaņā ar juridisko pienākumu.

   Ja vēlaties piedalīties loterijā, spēlē un/vai konkursā, Jums ir jāiesniedz mums savi personas dati. Ja Jūs nesniedzat savus personas datus, Jūs nevarēsiet piedalīties loterijā, spēlē vai konkursā vai uzvaras gadījumā mēs nevarēsim piešķirt Jums balvu.

   Izsniedzot balvu, tiks pārbaudīta Jūsu identitāte un neatbilstību gadījumā tās izsniegšana tiks atcelta

    

   Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods

   Vārds,

   uzvārds

   Kontaktinformācija

   Jūsu piekrišana un mūsu juridiskais pienākums sagatavot loterijas protokolu/izsniegt balvu Skatīt sadaļu „Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

    

   Gadījumos, kad loterijas, spēles un konkursi tiek organizēti ar automatizētiem līdzekļiem, mēs izmantojam automatizētu lēmumu pieņemšanu, lai apstrādātu pieteikumus dalībai loterijās, spēlēs un konkursos, atlasītu dalībniekus, kas tām kvalificējušies un lai veiktu izlozi. Mēs izmantojam speciālus algoritmus, lai analizētu Jūsu iepirkšanās grozu, ņemot vērā loterijas, spēles vai konkursa nolikumu.
   Piemēram, lai piedalītos kādā loterijā, kur ir jāiztērē noteikta pirkumu kopsumma, mēs analizējam Jūsu iepirkšanās grozu, saskaitām kopā iztērēto naudas summu precēm, kurām LR likumdošana ļauj piedalīties loterijā, noteiktajā loterijas laika posmā, lai reģistrētu Jūs loterijai. Speciāls algoritms apstrādā datus un, ja loterijas noteikumi ir izpildīti, pievieno Jūsu Mans Rimi kartes numuru izlozei. Izloze tiek veikta ar speciālas programmas palīdzību, ģenerējot pēc nejaušības principa uzvarētāju Mans Rimi karšu numurus.
   Ja nevēlaties būt automatizētās lēmumu pieņemšanas subjekts, Jūs nevarat piedalīties loterijā, spēlē un/vai konkursā.

  • Juridisko pretenziju pārvaldība

   Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai celtu, īstenotu juridiskas pretenzijas un aizstāvētos pret tām.

    

   Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods

   Vārds,

   uzvārds

   Kontaktinformācija

   Mūsu likumīgās intereses ir aizsargāt sevi, ja saņemam jebkādas pretenzijas par īstenoto loteriju, spēli un/vai konkursu. Skatīt sadaļu „Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

    

    

 • No kādiem avotiem mēs vācam personas datus?

   No Jums

   Mēs ievācam personas datus, kurus Jūs iesniedzat mums, piemēram, iesniedzot pieteikumu par piedalīšanos loterijās, spēlēs un/vai konkursos vai izsakot savu piekrišanu komentāros, ziņojumos u. c. sociālajos tīklos.

 • Personas datu izpaušana
  • Pakalpojumu sniedzēji

   Lai pildītu savas saistības pret Jums, mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus, piemēram, aģentūrai, kas ir atbildīga par balvu administrēšanu. Šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem. Iepriekš minētajiem uzņēmumiem saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu tiek noteikts pienākums aizsargāt Jūsu personas datus.

  • Tiesībsargājošās iestādes, valsts un pašvaldību iestādes

   Lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus arī tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai īstenotu savas juridiskās intereses, sagatavojot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

  • Cits

   Ja loterijas, spēles un/vai konkursus organizē „Rimi” piegādātājs(-i), mēs varam nodot Jūsu personas datus piegādātājam (-iem) un/vai laimesta iegūšanas gadījumā publicēt personas datus savās platformās (interneta vietnē, sociālajos tīklos).

 • Kur mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

   Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus ES/EEZ (Eiropas Savienība, Eiropas Ekonomiskā zona).  Atsevišķos gadījumos Jūsu personas dati var tikt nodoti vai apstrādāti valstīs, kuras atrodas ārpus ES/EEZ, mūsu pakalpojumu sniedzējiem ar kuriem noslēgts līgums. Ja Jūs ar mums sazināties ar sociālo platformu starpniecību (Facebook, Twitter u.c.) mēs nododam Jūsu personas datus pakalpojumu sniedzējam, kas atrodas ASV. ES komisija nav pieņēmusi lēmumu vai norādīta valsts nodrošina adekvātu personas datu aizsardzības līmeni. Lai nodrošinātu Jūsu personas datu drošību mēs noslēdzam attiecīgu līgumu. Jūs varat saņemt informāciju par personas datu drošību iesniedzot rakstveida iesniegumu mums.

 • Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?

   Ja Jūs esat laimētājs, tad Jūsu vārds un uzvārds tiek norādīts laimesta saņemšanas aktā un loterijas, spēles un konkursa protokolā, kas tiek glabāti 5 (piecus) gadus no loterijas, spēles un konkursa norises dienas. Visos pārējos gadījumos personas dati, kas iegūti loterijas, spēles un konkursa laikā, tiek glabāti ne ilgāk kā 2 (divus) gadus no loterijas vai spēles noslēguma dienas.

 • Jūsu tiesības

   Likumi par datu aizsardzību piešķir Jums virknis tiesību attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi.

  • Piekļuve personas datiem

   Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, ja mēs apstrādājam ar Jums saistītos personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam par Jums.

  • Personas datu labošana

   Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības izlabot to pašiem vai lūgt to izdarīt mums.

  • Piekrišanas atsaukšana

   Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

 • No 2018. gada 25. maija Jums ir arī turpmāk minētās tiesības.
  • Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

   Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja mums būs pārliecinoši motivējoši iemesli turpināt apstrādāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

  • Izdzēšana

   Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums izdzēst Jūsu personas datus. Tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

  • Apstrādes ierobežojums

   Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

  • Datu pārnesamība

   Visbeidzot, Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim (“datu pārnesamība”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

 • Ar ko man sazināties, ja man rodas jautājumi?

   Ja Jums rodas jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums. 
   Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu Valsts inspekcijā.

   Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma kontaktinformācija:
   SIA „Rimi Latvia”, reģ. Nr. 40003053029 
   Juridiskā adrese: A. Deglava iela 161, Rīga, Latvija, LV-1021
   Tālruņa numurs: +371 67045409
   E-pasts: info.lv@rimibaltic.com

   Klientu servisa centra kontaktinformācija
   Tālruņa numurs: + 371 80000180
   E-pasts: info.lv@rimibaltic.com 

   Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija
   E-pasts: RimiDPO@rimibaltic.com 
   Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, arī nosūtot vēstuli mums uz iepriekš minēto adresi, adresējot to datu aizsardzības speciālistam.