Dalībnieks

Šajā sadaļā varat uzzināt, kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, ja piedalāties mūsu pasākumos, konkursos, loterijās, zīmola veidošanas kampaņās vai piesakāties atbalstam.

Audiovizuālā materiāla izmantošanas privātuma politika

Pēdējās atjaunināšanas datums: 27.10.2021. V2

Mēs rūpējamies par Jūsu privātumu

Jūsu uzticība mums ir svarīga. Mūsu mērķis ir, lai Jūs justos droši, izpaužot mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu personu.

Mēs veicam vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiek atbilstoši pastāvošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējai politikai, vadlīnijām un kārtībai. Mēs esam arī noteikuši datu aizsardzības speciālistu, kura uzdevums ir uzraudzīt, lai mēs ievērotu šos tiesību aktus, vadlīnijas un kārtību.

Mums ir svarīgi, lai, apstrādājot Jūsu personas datus, tiktu nodrošināta caurredzamība. Tāpēc šajā informatīvajā tekstā esam aprakstījuši, kā un kur mēs apstrādājam personas datus saistībā ar mūsu audiovizuālo materiālu izmantošanu (pamatojoties uz līgumu vai piekrišanu).

 • Kādu kategoriju personas datus mēs apkopojam un kādēļ?

  Lai veiktu darbības, kuras esat apstiprinājis, aizpildot piekrišanas veidlapu saistībā ar audiovizuāla materiāla izmantošanu

  Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai veiktu darbības, kuras esat apstiprinājis, aizpildot piekrišanas veidlapu audiovizuāla un saistīta materiāla izveidei, apstrādei un publicēšanai.

  Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods
  • Identifikācijas informācija, piem., vārds, uzvārds, lietotājvārds, klienta ID utt.
  • Kontaktinformācija, piem., e-pasts, tālruņa numurs, adrese utt.
  • Audio-vizuāli materiāli, piem., fotoattēli, filmas, video, audio faili utt.
  • Redakcionāls saturs, piem., intervijas, raksti utt.
  • Citi dati, kas nav aprakstīti iepriekš, bet ir cieši saistīti ar mērķi

  Jūsu piekrišana

  Līdz pieciem gadiem pēc piekrišanas veidlapā aprakstīto darbību beigām

   

  Lai noslēgtu un izpildītu līgumu ar Jums par audiovizuālo materiālu izmantošanu

  Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai noslēgtu un izpildītu ar Jums noslēgto līgumu par audiovizuālu un ar tiem saistītu materiālu izveidi, apstrādi un publicēšanu saskaņā ar līguma noteikumiem par audiovizuālu materiālu izmantošanu.

  Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods
  • Identifikācijas informācija, piem., vārds, uzvārds, lietotājvārds, klienta ID utt.
  • Kontaktinformācija, piem., e-pasts, tālruņa numurs, adrese utt.
  • Audio-vizuāli materiāli, piem., fotoattēli, filmas, video, audio faili utt.
  • Redakcionāls saturs, piem., intervijas, raksti utt.
  • Citi dati, kas nav aprakstīti iepriekš, bet ir cieši saistīti ar mērķi

  Lai noslēgtu un izpildītu līgumu ar Jums

  Līdz pieciem gadiem pēc līgumā par audiovizuālo materiālu izmantošanu norādīto darbību beigām

   

  Kultūrvēsturisku materiālu ar vēsturisku vērtību saglabāšana

  Mēs varam turpināt apstrādāt Jūsu datus pēc galveno mērķu sasniegšanas, lai saglabātu informāciju, kas var būt ietverta materiālos, kuri izgatavoti mūsu uzņēmuma darbības ietvaros, un kas tiek uzskatīti par vajadzīgiem mūsu uzņēmuma vēstures dokumentēšanai, piem., nozīmīgas kampaņas galvenie materiāli.

  Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods
  • Identifikācijas informācija, piem., vārds, uzvārds, lietotājvārds, klienta ID utt.
  • Audio-vizuāli materiāli, piem., fotoattēli, video, audio faili utt.
  • Redakcionāls saturs, piem., intervijas, raksti utt.
  • Citi dati, kas nepieciešami noteiktam mērķim
  Mūsu leģitīmās intereses saglabāt sava uzņēmuma vēsturiskos materiālus Neierobežots

   

 • No kādiem avotiem mēs vācam personas datus?

  No Jums

  Mēs apkopojam personas datus, kurus Jūs sniedzat mums tiešā veidā, piemēram, piedaloties fotosesijā vai sniedzot interviju, vai arī izpaužot citus personas datus saskaņā ar Jūsu parakstīto līgumu vai apstiprināto piekrišanas veidlapu.

 • Personas datu izpaušana

  Pakalpojumu sniedzēji

  Mēs varam izpaust Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas mums sniedz pakalpojumus, piemēram, šādus:

  • fotografēšanas/video pakalpojumi;
  • datu centra pakalpojumi;
  • informācijas sistēmu izstrādes un uzturēšanas pakalpojumi;
  • mārketinga un sabiedrisko attiecību pakalpojumi.

  Šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem, bet nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem. Viņiem saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu tiek noteikts aizsargāt Jūsu personas datus.

  Grupas uzņēmumi

  Mēs varam izpaust Jūsu personas datus attiecīgajiem Rimi Baltic grupas uzņēmumiem, ja plānojam izmantot materiālus vairākās valstīs, kurās darbojas Rimi uzņēmumi.

  Tiesībsargājošās iestādes, valsts un pašvaldību iestādes

  Lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus arī tiesībsargājošajām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai īstenotu savas juridiskās intereses, sagatavojot, iesniedzot un aizstāvot juridiskās prasības.

  Publiskā vide

  Personas dati tiks izmantoti publicitātes materiālos, reklāmās un reklāmas kampaņās. Tādējādi audiovizuālie un saistītie materiāli, kas iegūti saskaņā ar līgumu par audiovizuālo materiālu izmantošanu vai piekrišanas veidlapu, tiks publiskoti.

 • Kur mēs apstrādājam jūsu personas datus?

  Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus ES/EEZ. Atsevišķos gadījumos Jūsu personas dati var tikt izpausti vai apstrādāti valstī ārpus ES/EEZ. Augšupielādējot informāciju sociālajos tīklos (jo īpaši Facebook, Instagram, LinkedIn vai Youtube), Jūsu personas dati tiks pārsūtīti (tieši vai netieši) uz trešajām valstīm, galvenokārt uz ASV. Eiropas Komisija nav pieņēmusi lēmumu vai norādījusi, vai minētā valsts nodrošina atbilstošu personas datu aizsardzības līmeni. Lai nodrošinātu jūsu personas datu drošību, mēs noslēdzam attiecīgu līgumu. Jūs varat saņemt informāciju par personas datu aizsardzības pasākumiem, iesniedzot mums rakstveida iesniegumu.

 • Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?

  Publikācijas iekšējo un ārējo sakaru kanālos būs publiski pieejamas 2 (divus) gadus pēc to publicēšanas, ja vien darbības, kas aprakstītas līgumā par audiovizuālo materiālu izmantošanu vai piekrišanas veidlapā, vēl nebūs pabeigtas. 

  Audiovizuālie un saistītie materiāli, kas iegūti saskaņā ar līgumu par audiovizuālo materiālu izmantošanu vai piekrišanas veidlapu, tiks glabāti 5 (piecus) gadus pēc tam, kad būs pabeigtas darbības, kas aprakstītas līgumā par audiovizuālo materiālu izmantošanu vai piekrišanas veidlapā.

  Kultūrvēsturiskie materiāli ar vēsturisku vērtību tiks glabāti neierobežotu laika periodu.

 • Jūsu tiesības

  Tiesību akti par datu aizsardzību piešķir Jums vairākas tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi. Ja vēlaties izmantot turpmāk norādītās tiesības, Jums jāsniedz pēc iespējas precīzāka informācija par līgumu par audiovizuālu materiālu izmantošanu vai piekrišanas veidlapu, vai arī par publicitātes materiāliem, reklāmām un reklāmas kampaņām, kurās tiek izmantoti Jūsu audiovizuālie materiāli. 

  Piekļuve personas datiem

  Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, ja mēs apstrādājam ar Jums saistītos personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam. Lai izmantotu minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstisku pieprasījumu par audiovizuālo materiālu izmantošanu vai piekrišanas veidlapu līgumā norādītajai kontaktpersonai, mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

  Personas datu labošana

  Turklāt, ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības izlabot to pašam vai lūgt to izdarīt mums. Lai izmantotu minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstisku pieprasījumu par audiovizuālo materiālu izmantošanu vai piekrišanas veidlapu līgumā norādītajai kontaktpersonai, mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

  Dzēšana

  Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības pieprasīt mums dzēst Jūsu personas datus. Tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums saglabāt datus. Lai izmantotu minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstisku pieprasījumu par audiovizuālo materiālu izmantošanu vai piekrišanas veidlapu līgumā norādītajai kontaktpersonai, mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

  Apstrādes ierobežojums

  Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lai izmantotu minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstisku pieprasījumu par audiovizuālo materiālu izmantošanu vai piekrišanas veidlapu līgumā norādītajai kontaktpersonai, mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

  Datu pārnesamība

  Visbeidzot, Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim (“datu pārnesamība”). Šīs tiesības attiecas tikai uz tiem datiem, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrāde tiek veikta automātiski. Lai izmantotu minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstisku pieprasījumu par audiovizuālo materiālu izmantošanu vai piekrišanas veidlapu līgumā norādītajai kontaktpersonai, mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

 • Ar ko varu sazināties, ja man ir kādi jautājumi?

  Ja Jums rodas kādi jautājumi par savu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums. Ja neesat apmierināti ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

  Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma kontaktinformācija

  SIA Rimi Latvia, reģ. Nr. 40003053029,
  Juridiskā adrese: A. Deglava iela 161, Rīga, Latvija, LV-1021
  Tālruņa numurs: +371 67045409
  E-pasts: info.lv@rimibaltic.com

  Klientu apkalpošanas centra kontaktinformācija

  Tālruņa numurs: + 371 80000180
  E-pasts: info.lv@rimibaltic.com

  Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

  E-pasts: RimiDPO@rimibaltic.com

  Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, nosūtot vēstuli mums uz iepriekšminēto adresi un adresējot to datu aizsardzības speciālistam.