Pretenziju un/vai pieprasījuma izvērtēšanas privātuma politika

Mēs rūpējamies par Jūsu privātumu

Jūsu uzticība mums ir svarīga. Mūsu mērķis ir, lai Jūs justos droši, kad izpaužat mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu. 

Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiek atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai. Mēs esam iecēluši arī datu aizsardzības amatpersonu, kuras uzdevums ir uzraudzīt, lai mēs ievērotu šos tiesību aktus, vadlīnijas un kārtību. 

Mums ir svarīgi būt caurskatāmiem apstrādājot Jūsu personas datus. Šajā informatīvajā tekstā mēs aprakstām, kā un kur mēs apstrādājam personas datus sūdzību un pieprasījumu pārvaldības kontekstā.

 • Kādu kategoriju personas datus mēs ievācam un kādēļ
  • Jūsu pretenzijas izvērtēšana un atrisināšana

   Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai izvērtētu un atrisinātu Jūsu pretenziju un/vai pieprasījumu (t. i., ierosinājumu, piezīmi, jautājumu, atsauksmi u. c.), lai pārliecinātos, ka Jūsu pretenzija ir likumīga, un lai sniegtu Jums atbildi.
   Iesniedzot pretenziju Jums obligāti ir jāsniedz mums šāda informācija: jūsu vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija, pretenzijas izklāsts, kā arī dokumenti, kas apliecina Jūsu prasības likumību. (Iesniedzot patērētajā sūdzību iepriekš minētās informācijas norādīšana ir likuma prasība, saskaņā ar Patērētāju tiesību  aizsardzības likuma 26.1pantu.)
   Ja nesniegsiet iepriekš minēto informāciju, mēs nevarēsim novērtēt un atrisināt Jūsu pretenziju. Mēs ļaujam Jums izvēlēties, vai vēlaties saņemt atbildi uz savu pretenziju un kā Jūs vēlaties to saņemt, ļaujot Jums pēc izvēles norādīt tikai attiecīgo informāciju - dzīvesvietas adresi vai e-pasta adresi.

    

   Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods

   Vārds

   Uzvārds

   Kontaktinformācija

   Pretenzijas apraksts

   Čeks vai čeka kopija

   Informācija, kas apliecina prasības pamatojumu

   Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu mūsu ar likumu noteikto pienākumu un nodrošinātu mūsu likumīgās intereses. Skatīt sadaļu „Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

    

  • Jūsu pieprasījuma (t. i., ierosinājumu, piezīmi, jautājumu, atsauksmi u. c.) izskatīšana

   Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai izskatītu Jūsu pieprasījumu (t. i., ierosinājumu, piezīmi, jautājumu, atsauksmi u. c.) un lai sniegtu Jums atbildi.

   Ja iesniedzot pieprasījumu (t.i., ierosinājumu, jautājumu, atsauksmi u.c.) esat norādījis, ka vēlaties saņemt atbildi no mums Jums obligāti ir jānorāda mums savs vārds un e-pasta adrese vai tālruņa numurs.
   Ja nesniegsiet mums savu kontaktinformāciju, mēs nevarēsim Jums sniegt atbildi.

    

   Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods
   Vārds 
   Uzvārds 
   Kontaktinformācija 
   Pieprasījuma apraksts
   Apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu mūsu likumīgās intereses. Skatīt sadaļu „Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

    

  • Juridisko pretenziju pārvaldība

   Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai celtu, īstenotu juridiskas pretenzijas un aizstāvētos pret tām.
    

   Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods
   Vārds 
   Uzvārds 
   Kontaktinformācija 
   Pretenzijas apraksts
   Čeks vai čeka kopija
   Apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu Jūsu likumīgās intereses un nodibinātu, īstenotu vai aizstāvētos pret juridisku prasību. Skatīt sadaļu „Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

    

 • No kādiem avotiem mēs ievācam personas datus?

   No Jums

   Mēs ievācam personas datus, kurus iesniedzat mums, piemēram, iesniedzot pretenziju un/vai pieprasījumu.

 • Personas datu izpaušana
  • Pakalpojumu sniedzēji

   Lai pildītu savas saistības pret Jums, mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus, piemēram, apdrošināšanas sabiedrībai. Šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem. Šiem uzņēmumiem, saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, tiek noteikts aizsargāt Jūsu personas datus.

  • Grupu uzņēmumi

   Mēs varam izpaust Jūsu personas datus attiecīgajiem „Rimi Baltic” grupas uzņēmumiem, ja Jūsu sūdzība un/vai pieprasījums ir saistīts ar citu (-iem) „Rimi Baltic” grupas uzņēmumu (-iem).

  • Tiesībsargājošās iestādes, valsts un pašvaldību iestādes

   Lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus arī tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai pildītu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

 • Kur mēs apstrādāja Jūsu personas datus?

   Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus ES/EEZ (Eiropas Savienība, Eiropas Ekonomiskā zona).  Atsevišķos gadījumos Jūsu personas dati var tikt nodoti vai apstrādāti valstīs, kuras atrodas ārpus ES/EEZ, mūsu pakalpojumu sniedzējiem ar kuriem noslēgts līgums. Ja Jūs ar mums sazināties ar sociālo platformu starpniecību (Facebook, Twitter u.c.) mēs nododam Jūsu personas datus pakalpojumu sniedzējam, kas atrodas ASV. ES komisija nav pieņēmusi lēmumu vai norādīta valsts nodrošina adekvātu personas datu aizsardzības līmeni. Lai nodrošinātu Jūsu personas datu drošību mēs noslēdzam attiecīgu līgumu. Jūs varat saņemt informāciju par personas datu drošību iesniedzot rakstveida iesniegumu mums.

 • Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?

   Visi personas dati saistībā ar izskatītajām pretenzijām un/vai pieprasījumiem tiek glabāti ne ilgāk kā divus gadus no pretenzijas un/vai pieprasījuma saņemšanas datuma. Ilgāku personas datu glabāšanas termiņu var noteikt, ja pretenzija un/vai pieprasījums nav izpildīts vai notiek tiesvedība. Šādā situācijā personas dati tiek glabāti līdz pretenzijas un/vai pieprasījuma izpildei/atrisināšanai.

   Visi personas dati saistībā ar Jūsu pieprasījumu tiek glabāti 6 (sešus) mēnešus no pieprasījuma saņemšanas.

 • Jūsu tiesības

   Tiesību akti datu aizsardzības jomā piešķir Jums virkni tiesību attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi.

  • Piekļuve personas datiem

   Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, kurus mēs apstrādājam par Jums. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

  • Personas datu labošana

   Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt mums to izlabot. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

 • No 2018. gada 25. maija Jums ir arī turpmāk minētās tiesības.
  • Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

   Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm. Tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja mums būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

  • Izdzēšana

   Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums datus saglabāt. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

  • Apstrādes ierobežojums

   Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

 • Ar ko varu sazināties, ja man rodas jautājumi?

   Ja Jums rodas jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums. 
   Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu Valsts inspekcijā.

   Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma kontaktinformācija:
   SIA „Rimi Latvia”, reģ. Nr. 40003053029 
   Juridiskā adrese: A. Deglava iela 161, Rīga, Latvija, LV-1021
   Tālruņa numurs: +371 67045409
   E-pasts: info.lv@rimibaltic.com,

   Klientu servisa centra kontaktinformācija
   Tālruņa numurs: + 371 80000180
   E-pasts: info.lv@rimibaltic.com 

   Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija
   E-pasts: RimiDPO@rimibaltic.com 
   Jūs varat sazināties ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu, arī nosūtot vēstuli mums uz iepriekš minēto adresi, adresējot to Datu aizsardzības speciālistam.